Danh sách 10+ lịch mất điện nam định bạn nên biết

lịch mất điện nam định hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 05:30 đến 05:45

Khu vực: Xã Hải Bắc, Hải Hưng, Hải Phương – Hải Hậu và phụ tải ĐL Xuân Trường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 05:30 đến 05:45

Khu vực: Xã Hải Phương, Hải Long- Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 05:30 đến 05:45

Khu vực: xã Hải Anh, Hải Minh- Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 05:30 đến 05:45

Khu vực: Xã xã Hải Anh, Hải Minh- Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:00 đến 18:30

Khu vực: Xã Hải Minh- Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:00 đến 18:30

Khu vực: Xã Hải Minh, Hải Anh – Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:00 đến 18:30

Khu vực: Xã Hải Phương, Hải Long – Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 05:30 đến 05:45

Khu vực: Xã Trực Đại, một phần xã Trực Thái – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 06:00 đến 06:15

Khu vực: Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Thắng, một phần TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 06:00 đến 06:15

Khu vực: Xã Trực Hùng, Trực Thái, Trực Cường, Trực Thắng, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 13:00 đến 18:30

Khu vực: Xã Trực Đại, một phần xã Trực Thái – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 13:00 đến 18:30

Khu vực: Xã Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 13:00 đến 13:15

Khu vực: Xã Trực Hùng, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: Xã Trực Hùng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 18:15 đến 18:30

Khu vực: Xã Trực Hùng, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 18:15 đến 18:30

Khu vực: Xã Trực Hùng, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 476 E3.4 sau Re 476/8 đến LBS 43.6 Hàng Cau

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 12/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 09:30

Khu vực: ĐZ 475E3.7 sau DCL 472-7 Xây Lê Hồng Phong

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Giao Thủy

Từ 13:50 đến 16:00

Khu vực: 1 phần TT Ngô Đồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực: Xóm 4, 6, 13 xã Hải Tây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:05 đến 10:05

Khu vực: Xóm 4, 5, 6 xã Hải Quang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 10:10 đến 11:20

Khu vực: Xóm Nam Giang, Xuân Hà xã Hải Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: Xã Hải Bắc, Hải Hưng, Hải Phương – Hải Hậu và phụ tải ĐL Xuân Trường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: Xã Hải Minh, Hải Anh – Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: xã Hải Phương, Hải Long – Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: xã Hải Anh, Hải Minh- Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:15 đến 15:15

Khu vực: Xóm 9 ,11 xã Hải Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:30 đến 16:45

Khu vực: Xóm 5,6,7- xã Hải Anh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: Xã Trực Đại, Trực Thắng, Trực Thái, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:30 đến 16:30

Khu vực: Xóm 12, 13 xã Hải Phương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: Xã Trực Hùng, Trực Thái, Trực Cường, TT Ninh Cường – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: Xã Trực Đại, một phần xã Trực Thái – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 07:30 đến 09:15

Khu vực: TBA Trung Thành 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: TBA Trung Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 13:30 đến 15:15

Khu vực: TBA Trung Thành 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 15:15 đến 17:15

Khu vực: TBA Trung Thành 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 17:00

Khu vực: các TBA Nghĩa Lâm 2,5,8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 07:30

Khu vực: các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 13/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 15:00 đến 17:00

Khu vực: các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực: Xóm C, D, E xã Hải Lý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Xóm 10, 14, 16, 17 xã Hải Đường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Xóm 13,14,15,16- xã Hải Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Xóm 11,12,13,14,15- xã Hải Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:05 đến 10:05

Khu vực: Xóm 3, 7 xã Hải Lý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:45 đến 10:45

Khu vực: Xóm 9,10,11,12- xã Hải Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:45 đến 10:45

Khu vực: Xóm 4,5- xã Hải Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 10:10 đến 11:20

Khu vực: Xóm B, Đinh Tiên Hoàng xã Hải Lý, xóm 5 xã Hải Chính

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực: Một phần xã Tân Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: Khu 4A, 4B TT Cồn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 09:30 đến 10:30

Khu vực: Một phần xã Nam Thắng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: Xóm 4,5- Xã Hải Thanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: Một phần xã nam Toàn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:05 đến 16:00

Khu vực: Xóm 3,6- Xã Hải Thanh, Xóm 9- xã Hải Hà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:05 đến 16:05

Khu vực: Khu 3, 4 TT Cồn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 16:10 đến 17:10

Khu vực: Khu 5 TT Cồn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 16:10 đến 17:00

Khu vực: Xóm 12- Xã Hải Thanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 07:30 đến 10:30

Khu vực: TBA Bắc Thái 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực: Xóm 2,3 xã Xuân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 09:30 đến 10:30

Khu vực: Xóm 8,12,13 xã Xuân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: Xóm Phú Ân, Xóm Đông An xã Xuân Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 17:00

Khu vực: các TBA Nghĩa Phú 2,4,10

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 17:00

Khu vực: các TBA Nghĩa Hùng 3,4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 07:30

Khu vực: 1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 15:00 đến 17:00

Khu vực: 1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 14/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 08:00 đến 17:00

Khu vực: Lộ 1 Trạm Phúc Tiến 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Một phần xã nam Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: * Các Xã, Thị trấn: – TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; – Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; – Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; – Xã Hồng Quang: Lạc Hồng 6, TBA Hồng Tiến 2+4+5.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 08:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Nam thanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 14:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Nam Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 07:45 đến 08:45

Khu vực: Xóm 16,17,18,20- xã Hải Anh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 14:00 đến 15:30

Khu vực: Một phần xã Bình Minh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Xóm 10 – Xã Hải An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:50 đến 09:50

Khu vực: Xóm 3,8- xã Hải Minh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:45 đến 11:00

Khu vực: Xóm 13 – Xã Hải An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 10:00 đến 11:00

Khu vực: Xóm 3,4,9,10- xã Hải Anh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: Xóm 2,5,6,7- Xã Hải Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:15 đến 17:00

Khu vực: Xóm 13 – Xã Hải An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:05 đến 16:00

Khu vực: Xóm 4,5,6,7,8- xã Hải Hà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 16:10 đến 17:00

Khu vực: Xóm 8,9,10- Xã Hải Hà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 06:00 đến 07:00

Khu vực: Xã Đại An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 06:00 đến 16:00

Khu vực: một phần xã Đại An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 07:30 đến 08:30

Khu vực: TBA Tân An 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 07:30 đến 08:30

Khu vực: TBA Quyết Thắng 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 08:45 đến 09:45

Khu vực: TBA Mỹ Trung 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 08:45 đến 09:45

Khu vực: TBA Tân An 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 10:00 đến 11:00

Khu vực: TBA Bảo Xuyên 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 10:00 đến 11:00

Khu vực: TBA Mỹ Trung 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 15:00 đến 16:00

Khu vực: Xã Đại An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 07:30 đến 17:00

Khu vực: Xóm 3,4 xã Xuân Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực: Xóm 11,12,14 xã Xuân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Xóm 1, 2 – Xã Xuân Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:15 đến 09:15

Khu vực: TBA Công ty cổ phần Phúc Anh Lộ 476 E3.13

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 09:30 đến 10:30

Khu vực: TBA Công ty cổ phần Hoàng Vinh( Hoàng Diệu) Lộ 476 E3.13

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 07:30

Khu vực: ĐZ 22kv cấp điện cho khu vuwch xa Nghĩa phú, Nghĩa Bình, Nghĩa lợi, Nghĩa Tân.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 09:30 đến 10:30

Khu vực: Xóm 14, xóm Giải Phóng xã Xuân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 06:15

Khu vực: ĐZ 22kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Bình, Nghĩa lợi, Nghĩa Tân., Nông Trường Rạng Đông, Nam Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 10:45 đến 11:45

Khu vực: TBA NMN Xuân Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 17:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện cho xã Nghĩa phú( TBA Nghĩa Phú 3,5,8,9)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: TBA Nghĩa Châu 8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 08:30 đến 11:30

Khu vực: TBA Nghĩa Hoàng 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 13:00 đến 15:30

Khu vực: TBA Nghĩa Châu 9

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 13:30 đến 16:00

Khu vực: TBA Nghĩa Thái 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 14:00 đến 17:00

Khu vực: MBA T2 TBA BƠM NAM MINH CHÂU

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 15:00 đến 17:00

Khu vực: ĐZ 22kv cấp điện cho khu vuwch xa Nghĩa phú, Nghĩa Bình, Nghĩa lợi, Nghĩa Tân.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 15/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 16:45 đến 17:00

Khu vực: ĐZ 22kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Bình, Nghĩa lợi, Nghĩa Tân., Nông Trường Rạng Đông, Nam Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 07:30 đến 15:30

Khu vực: Không mất điện phụ tải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: Một phần xã Nghĩa An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã nam Hồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 07:45 đến 08:45

Khu vực: Xóm 1,2- xã hải Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Xóm 6- Xã Hải Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Xóm 6, 7, 8, 9, 10 xã Hải Lý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:50 đến 09:50

Khu vực: Xóm 4,8,10,11,12,13- xã Hải Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:40 đến 11:10

Khu vực: Xóm 9,Văn Lý xã Hải Lý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 10:00 đến 11:00

Khu vực: Xóm 9,10,11,12,13- Xã Hải Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:00 đến 15:30

Khu vực: Xóm E, Văn Lý xã Hải Lý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:15 đến 15:15

Khu vực: Xóm 5,6- xã Hải Nam

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:20 đến 16:20

Khu vực: Xóm 7,8,11,12- xã Hải Nam

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:35 đến 17:05

Khu vực: Xóm C xã Hải Lý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 07:30 đến 09:15

Khu vực: TBA Trung Thành 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 07:30 đến 08:30

Khu vực: TBA Nam Thái 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 08:45 đến 09:45

Khu vực: TBA Nam Thái 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: TBA Trung Thành 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 10:00 đến 11:00

Khu vực: TBA Liên Phương 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 13:30 đến 15:15

Khu vực: TBA Trung Thành 7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 15:30 đến 17:15

Khu vực: TBA Quang Trung 12

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực: Xóm 6, 7, 9, 10 xã Thọ Nghiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:30 đến 09:30

Khu vực: TBA Cống chợ đê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 09:30 đến 10:30

Khu vực: Xóm 5, 6 xã Thọ Nghiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 10:00 đến 11:00

Khu vực: TBA Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Châu 1 Lộ 477 E3.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: TBA Công ty TNHH TM Phúc Thái Lộ 477 E3.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: Xóm 23 xã Thọ Nghiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 15:10 đến 16:10

Khu vực: TBA Công ty CP Kim Khí & XNK Thương mại Nam Định Lộ 477 E3.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 07:30

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã Nam Điền, khu nuôi trồng thủy sản

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 17:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã Nam Điền, khu nuôi trồng thủy sản

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 13:30 đến 17:00

Khu vực: TBA Thắng Thượng 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 15:00 đến 17:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã Nam Điền, khu nuôi trồng thủy sản

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Hòa Xá 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: Mai Xá 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 14:00 đến 16:30

Khu vực: Mai Xá 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 16/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 14:00 đến 18:00

Khu vực: Đông Thắng 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 5.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Một phần xã nam Lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 09:45 đến 11:30

Khu vực: Một phần xã nam Lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 07:45 đến 08:45

Khu vực: Xóm 4A, 8,9,10- xã Hải Anh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:20

Khu vực: Xóm 14, 15, 16 xã Hải Đường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Xóm 5- Xã Hải Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:50 đến 09:50

Khu vực: Xóm 3 xã Hải Trung, Xóm Triệu Phúc- xã Hải Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:25 đến 10:50

Khu vực: Xóm 10, 11, 12 xã Hải Đường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:45 đến 11:15

Khu vực: Xóm 2- Xã Hải Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 10:00 đến 11:00

Khu vực: Xóm Phương Đức- Xã Hải Bắc, Xóm 5- xã Hải Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:00 đến 15:30

Khu vực: Xóm 4, 5, 9- Xã Hải Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:10 đến 15:25

Khu vực: Xóm 9, 10, 17 xã Hải Đường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 14:15 đến 15:15

Khu vực: Khu 2- TT Yên Định, Xóm Đông Biên- xã Hải Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:20 đến 16:20

Khu vực: Khu 3- TT Yên Định, Xóm Nam Lễ- xã Hải Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:30 đến 16:45

Khu vực: Xóm 7, 8, 20 xã Hải Đường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 07:30 đến 09:15

Khu vực: TBA Bắc thái 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 15:45 đến 17:15

Khu vực: Xóm 4, 5- Xã Hải Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 09:30 đến 11:30

Khu vực: TBA Bắc thái 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 13:30 đến 15:15

Khu vực: TBA Bắc Thái 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 15:30 đến 17:15

Khu vực: TBA Bắc Thái 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực: Xóm 8,9,10,11 xã Xuân Thành, xóm Lý Xã Xuân Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 09:30 đến 10:30

Khu vực: Xóm 4, 5, 7 xã Xuân Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực: Xóm 4, 6, 7 xã Xuân Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 17:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã Nam Điền, khu nuôi trồng thủy sản

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 07:30

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện TBA xã Nghĩa lạc, Nghĩa Phong, nghĩa hồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 15:00 đến 17:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện TBA xã Nghõa lạc, Nghĩa Phong, nghĩa hồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 17/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 473E3.4 sau LBS 473/53

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 16:15 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 475E3.4 sau DCL 471-7 RMU Xây Cửa Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 16:15 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 475E3.4 sau DCL 471-7 RMU Xây Cửa Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 16:15 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 478E3.4 sau Re 478/32

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 16:15 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 374E3.4 sau DCL 374-7/7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 06:00 đến 16:30

Khu vực: Không có phụ tải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 06:00 đến 16:30

Khu vực: Xã Trung Đông – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực Trực Ninh

Từ 16:30 đến 16:45

Khu vực: Xã Trung Đông, TT Cổ Lễ – huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 16:30 đến 16:45

Khu vực: * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 6.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 06:45 đến 13:30

Khu vực: một phần Xã Yên Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 06:45 đến 07:00

Khu vực: một phần Xã Yên Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực Vụ Bản

Từ 13:15 đến 13:30

Khu vực: Một Phần xã Yên Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 478E3.4 đến Re 478/32

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: ĐZ 478E3.4 đến Re 478/32

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 06:45

Khu vực: ĐZ 478E3.4 sau Re 478/32

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 06:45

Khu vực: ĐZ 374E3.4 sau DCL 374-7/7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 06:45

Khu vực: ĐZ 475E3.4 sau DCL 471-7 RMU Xây Cửa Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 18/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 07:00 đến 11:30

Khu vực: CTCP Việt Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 06:45

Khu vực: ĐZ 478E3.4 đến DCL 478-7/19

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 11:30

Khu vực: ĐZ 478E3.4 sau DCL 478-7/19

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 11:30

Khu vực: ĐZ 471E3.7 đến DCL 471-7 BV TP

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 06:30 đến 11:30

Khu vực: ĐZ 473E3.14 sau LBS 473/18/1 Trường Chinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực TP Nam Định

Từ 11:15 đến 11:30

Khu vực: ĐZ 478E3.4 đến DCL 478-7/19

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 06:00 đến 06:15

Khu vực: * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 6.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực Nam Trực

Từ 17:00 đến 17:15

Khu vực: * Các Xã, Thị trấn: – Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 6.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 13:00 đến 13:15

Khu vực: Xã Hải Thanh, Hải Trung, Hải Bắc, TT Yên Định – H.Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 19/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 22:00 đến 22:15

Khu vực: Xã Hải Thanh, Hải Trung, Hải Bắc, TT Yên Định – H.Hải Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực: Khu Cảng Quân Sự – TT Thịnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 08:15 đến 09:15

Khu vực: Xóm Hải Điền xã Hải Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:20 đến 10:20

Khu vực: Xóm Trần phú, Đông Châu xã Hải Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Hải Hậu

Từ 09:45 đến 11:00

Khu vực: Khu 21 – TT Thịnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 07:30 đến 12:00

Khu vực: TBA Xuân Thọ 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 07:30 đến 08:30

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 08:30 đến 09:30

Khu vực: Xóm 13, 14 xã Xuân Thủy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 10:30 đến 12:00

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 13:30 đến 14:30

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 07:00 đến 11:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện TBA xã Phúc Thắng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 13:30 đến 17:00

Khu vực: TBA Xuân Trường 9

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 14:30 đến 16:00

Khu vực: TBA Xuân Trường 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 14:30 đến 16:00

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 20/02/2023

Điện Lực Xuân Trường

Từ 16:00 đến 17:00

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 21/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 14:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện TBA 2,4,10 xã Nghĩa Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 21/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 06:00 đến 06:15

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện TBA Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Ngày 21/02/2023

Điện lực Nghĩa Hưng

Từ 13:45 đến 14:00

Khu vực: ĐZ 22 kV cấp điện TBA Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Top 18 lịch mất điện nam định tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 12/2 cập nhật mới nhất

 • Tác giả: bnews.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2023
 • Đánh giá: 4.9 (690 vote)
 • Tóm tắt: Làng cây cảnh Vỵ Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là làng nghề nổi tiếng cả nước với trên 800 năm tuổi, nơi ra đời của những “kỳ …

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 10/2 cập nhật mới nhất

 • Tác giả: kinhtedothi.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 4.78 (470 vote)
 • Tóm tắt: Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 10/2 cập nhật mới nhất tại website … Ba Đình, 10/02/2023, Từ 08:00 Đến 09:00, Cty TNHH Toàn Tiến – 11 Nam …

Mất điện trên sân Thiên Trường, Nam Định thua đau phút bù giờ

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 4.46 (484 vote)
 • Tóm tắt: HLV Nguyễn Văn Dũng rất xứng đáng được nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League tháng 7 bởi 5 trận đã qua, Nam Định dưới sự dẫn dắt của ông (và …

Lịch cúp điện Lâm Đồng

 • Tác giả: bdsmientrung.com.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 4.21 (516 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý : BDSMIENTRUNG không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVN, …

Huyện Hải Hậu – Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định

 • Tác giả: haihau.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 4.08 (230 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 21/12/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu – Bà Lưu Thị Nghiêm đã ký ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về công tác cải cách hành chính trên địa …

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 6/9 đến 9/9

 • Tác giả: doisongvietnam.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2023
 • Đánh giá: 3.76 (539 vote)
 • Tóm tắt: Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 6-9/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, …

Lịch cắt điện ở Nam Định – Tin Tức Nam Định 24h Mới Nhất

 • Tác giả: nguoinamdinh.net
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 3.52 (500 vote)
 • Tóm tắt: Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 29-30/9 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ… Lịch cắt điện ở Nam Định ngày …

Lịch mất điện: Hà Nội không cắt điện khi nhiệt độ trên 36 độ C

 • Tác giả: vtv.vn
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 3.27 (560 vote)
 • Tóm tắt: VTV.vn – Đây là khẳng định của ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TP.Hà Nội. Mất điện diên rộng ở Nam Định …

Lịch tạm ngưng cung cấp điện – EVNHCMC.vn

 • Tác giả: evnhcmc.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 3.03 (412 vote)
 • Tóm tắt: Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống …

Lịch cúp điện – Baolongan.vn

 • Tác giả: baolongan.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2023
 • Đánh giá: 2.97 (50 vote)
 • Tóm tắt: LỊCH CÚP ĐIỆN … Theo kế hoạch công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông … Đức Huệ: Ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây từ 7h30 đến 16h.

THÔNG BÁO: Tiếp tục c.ắt điện trên toàn bộ các huyện tại Nam Định từ ngày từ 24/4 đến 30/4

 • Tác giả: hanam.tintuc.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.89 (156 vote)
 • Tóm tắt: Lịch cắt điện ở Nghĩa Hưng từ 24/4 đến 30/4. create. Mai Anh / Đời sống Plus/GĐVN. Từ khoá: nam dinh …

Lịch cúp điện Thành phố Nam Định

 • Tác giả: sotaydien.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 2.73 (199 vote)
 • Tóm tắt: Lịch cúp điện, cắt điện hôm nay, ngày mai, và 10 ngày tới tại các xã phường ở Thành phố Nam Định được chúng tôi mới cập nhật từ cổng thông tin.

Lịch cúp điện – Báo An Giang

 • Tác giả: baoangiang.com.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 2.63 (148 vote)
 • Tóm tắt: THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG TỪ NGÀY 12 ĐẾN 19/02/2023. Ngày 12 tháng 2 năm 2023. Từ 08:00 – 11:30: Một phần phường Mỹ …

Thông báo cúp điện – Cổng TTĐT huyện An Phú

 • Tác giả: anphu.angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.47 (111 vote)
 • Tóm tắt: Điện lực Châu Đốc thông báo HOÃN LỊCH ngừng, giảm mức cung cấp điện khu vực huyện An Phú ngày Chủ … Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (06/10/2022) …

Cập Nhật Lịch Cắt Điện Mới Nhất 2023

 • Tác giả: vietnammoi.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.42 (71 vote)
 • Tóm tắt: Cập nhật lịch cắt điện hôm nay trên toàn quốc. Xem lịch cắt điện chi tiết ngày hôm nay mới nhất tại các địa phương: an giang, đà nẵng, nam định, thanh hóa, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo dõi ngay lịch cúp điện của 64 tỉnh thành trên toàn quốc: An Giang, Đà Nẵng, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Bình, Thái Bình, Bình Dương, Nha Trang, Bến Tre, Lâm Đồng, Hải Phòng, Hà Nam, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bình Thuận, Tây Ninh, Tiền …

Lịch cúp điện Bình Thuận

 • Tác giả: phanri.plus
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 2.26 (88 vote)
 • Tóm tắt: Đây là lịch cúp điện Bình Thuận được cập nhật và chia sẻ của PR+, web hỗ trợ thông tin vui chơi, … Khu vực : Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 …

Lịch cúp điện – Daklak24h

 • Tác giả: daklak24h.com.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.1 (170 vote)
 • Tóm tắt: lịch cúp điện dak lak, lịch cắt điện daklak, điện lực dak lak,lịch cúp điện huyện cư mgar,lịch cúp điện huyện cư kuin,lịch cúp điện huyện krông ana,lịch cúp …

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HÀ NỘI – EVNHANOI

 • Tác giả: evnhanoi.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 2.08 (89 vote)
 • Tóm tắt: Lịch tạm ngừng cấp điện. Tìm kiếm theo khu vực. Quận, huyện. Chọn Quận Huyện, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Nam Từ …

Recommended For You