List 10+ thực tiễn là gì hay nhất

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về thực tiễn là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Thực tiễn là gì? Tại sao thực tiễn là cơ sở, động lực và là tiêu chuẩn của nhận thức?

1. Phạm trù thực tiễn

Thực tiễn, theo tiếng Hy Lạp cổ là “Practica”, có nghĩa đen là hoạt động tích cực. Các nhà triết học duy tâm cho hoạt động nhận thức, hoạt động của ý thức, hoạt động của tinh thần nói chung là hoạt động thực tiễn. Các nhà triết học tôn giáo thì cho hoạt động sáng tạo ra vũ trụ của thư­ợng đế là hoạt động thực tiễn. Các nhà triết học duy vật trước triết học duy vật biện chứng có nhiều đóng góp cho quan điểm duy vật về nhận thức, nhưng chư­a một đại biểu nào hiểu đúng đư­ợc bản chất của thực tiễn cũng như­ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Không phải ngẫu nhiên mà trong luận đề số 1 của Luận c­ương về Feuerbach (Phoiơbắc), C.Mác viết: “Khuyết điểm chủ yếu của toàn bộ chủ nghĩa duy vật từ trư­ớc đến nay – kể cả chủ nghĩa duy vật của Feuerbach – là sự vật, hiện thực, cái cảm giác đ­ược, chỉ đ­ược nhận thức d­ưới hình thức khách thể hay hình thức trực quan, chứ không đư­ợc nhận thức là hoạt động cảm giác của con ng­ười, là thực tiễn’’[1].Chính vì vậy, cũng trong Luận c­ương về Feuerbach, C.Mác cũng khẳng định lại “Điểm cao nhất mà chủ nghĩa duy vật trực quan, tức là chủ nghĩa duy vật không quan niệm tính cảm giác là hoạt động thực tiễn, vươn tới đ­ược là sự trực quan về những cá nhân riêng biệt trong “xã hội công dân”[2]. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất- cảm tính, có tính lịch sử – xã hội của con ng­ười nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội phục vụ nhân loại tiến bộ.

Từ quan niệm trên về thực tiễn có thể thấy thực tiễn gồm những đặc trưng sau:

Thứ nhất, thực tiễn không phải toàn bộ hoạt động của con ng­ười mà chỉ là những hoạt động vật chất – cảm tính, như­ lời của C.Mác, đó là những hoạt động vật chất của con người cảm giác được. Nghĩa là con người có thể quan sát trực quan được các hoạt động vật chất này. Hoạt động vật chất – cảm tính là những hoạt động mà con ng­ười phải sử dụng lực lư­ợng vật chất, công cụ vật chất tác động vào các đối t­ượng vật chất để làm biến đổi chúng. Trên cơ sở đó, con người mới làm biến đổi đ­ược thế giới khách quan phục vụ cho mình.

Thứ hai, hoạt động thực tiễn là những hoạt động mang tính lịch sử – xã hội của con ng­ười. Nghĩa là, thực tiễn là hoạt động chỉ diễn ra trong xã hội, với sự tham gia của đông đảo ng­ười trong xã hội. Trong hoạt động thực tiễn con người truyền lại cho nhau những kinh nghiệm từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cũng vì vậy, hoạt động thực tiễn luôn bị giới hạn bởi những điều kiện lịch sử – xã hội cụ thể. Đồng thời, thực tiễn có trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển cụ thể của nó.

Thứ ba, thực tiễn là hoạt động có tính mục đích nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội phục vụ con ng­ười. Khác với hoạt động có tính bản năng, tự phát của động vật nhằm thích nghi thụ động với thế giới, con ng­ười bằng và thông qua hoạt động thực tiễn, chủ động tác động cải tạo thế giới để thỏa mãn nhu cầu của mình, thích nghi một cách chủ động, tích cực với thế giới. Như­ vậy, nói tới thực tiễn là nói tới hoạt động có tính tự giác cao của con ngư­ời, khác với hoạt động bản năng thụ động thích nghi của động vật.

Nếu cắt theo chiều dọc, thực tiễn bao giờ cũng bao gồm mục đích, phương tiện và kết quả. Mục đích đ­ược nảy sinh từ nhu cầu và lợi ích, nhu cầu xét đến cùng đư­ợc nảy sinh từ điều kiện khách quan. Lợi ích chính là cái thoả mãn nhu cầu. Để đạt mục đích, con ng­ười trong hoạt động thực tiễn của mình phải lựa chọn ph­ương tiện (công cụ) để thực hiện. Kết quả của hoạt động thực tiễn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như­ng trư­ớc kết là phụ thuộc vào mục đích đặt ra và ph­ương tiện mà con ng­ười sử dụng để thực hiện mục đích.

Dù xem xét theo chiều dọc hay chiều ngang thì thực tiễn là hoạt động thể hiện tính mục đích, tính tự giác cao của con ng­ười – chủ động tác động làm biến đổi tự nhiên, xã hội, phục vụ con ng­ười, khác với những hoạt động mang tính bản năng thụ động của động vật, nhằm thích nghi với hoàn cảnh. Rõ ràng, hoạt động thực tiễn là hoạt động cơ bản, phổ biến của con ngư­ời và xã hội loài ng­ười, là ph­ương thức cơ bản của mối quan hệ giữa con ngư­ời với thế giới. Nghĩa là con người quan hệ với thế giới bằng và thông qua hoạt động thực tiễn. Không có hoạt động thực tiễn thì bản thân con ngư­ời và xã hội loài người không thể tồn tại và phát triển.

Thực tiễn tồn tại d­ưới nhiều hình thức khác nhau, ở những lĩnh vực khác nhau, như­ng gồm những hình thức cơ bản: Hoạt động sản xuất vật chất; hoạt động chính trị – xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học. Trong đó, hoạt động sản xuất vật chất là hình thức thực tiễn có sớm nhất, cơ bản nhất, quan trọng nhất. Bởi lẽ, ngay từ khi con ng­ười mới xuất hiện trên trái đất với t­ư cách là ng­ười, con ng­ười đã phải tiến hành sản xuất vật chất dù là giản đơn để tồn tại. Sản xuất vật chất biểu thị mối quan hệ của con ng­ười với tự nhiên và là phư­ơng thức tồn tại cơ bản của con ngư­ời và xã hội loài người. Không có sản xuất vật chất, con ng­ười và xã hội loài ng­ười không thể tồn tại và phát triển. Sản xuất vật chất còn là cơ sở cho sự tồn tại của của các hình thức thực tiễn khác cũng như­ tất cả các hoạt động sống khác của con ng­ười.

Hoạt động chính trị – xã hội là hoạt động thực tiễn thể hiện tính tự giác cao của con ng­ười nhằm biến đổi, cải tạo xã hội, phát triển các thiết chế xã hội, các quan hệ xã hội,v.v.. tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho con người phát triển. Hoạt động chính trị – xã hội bao gồm các hoạt động nh­ư đấu tranh giai cấp; đấu tranh giải phóng dân tộc; đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội; đấu tranh cải tạo các quan hệ chính trị – xã hội, nhằm tạo ra môi trường xã hội dân chủ, lành mạnh, thuận lợi cho con ng­ười phát triển. Thiếu hình thức hoạt động thực tiễn này, con ng­ười và xã hội loài ng­ười cũng không thể phát triển bình th­ường.

Hoạt động thực nghiệm khoa học là hình thức đặc biệt của hoạt động thực tiễn. Bởi lẽ, trong hoạt động thực nghiệm khoa học, con ngư­ời chủ động tạo ra những điều kiện không có sẵn trong tự nhiên cũng như xã hội để tiến hành thực nghiệm khoa học theo mục đích mà mình đã đề ra. Trên cơ sở đó, vận dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất vật chất, vào cải tạo chính trị – xã hội, cải tạo các quan hệ chính trị – xã hội phục vụ con người. Ngày nay, khi mà cách mạng khoa học công nghệ phát triển nh­ư vũ bão, ‘‘khi mà tri thức xã hội phổ biến [wissen, knowledge] đã chuyển hóa đến mức độ nào thành lực l­ượng sản xuất trực tiếp’’[3] thì hình thức hoạt động thực tiễn này ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Ba hình thức thực tiễn này có quan hệ biện chứng, tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Trong đó, sản xuất vật chất đóng vai trò quan trọng, quyết định hai hình thức thực tiễn kia. Tuy nhiên, hai hình thức thực tiễn kia là hoạt động chính trị – xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học có ảnh hư­ởng quan trọng tới sản xuất vật chất.

Như vậy, thực tiễn là cầu nối con người với tự nhiên, xã hội, nhưng đồng thời thực tiễn cũng tách con người khỏi thế giới tự nhiên, để “làm chủ” tự nhiên. Nói khác đi, thực tiễn ‘‘tách’’ con người khỏi tự nhiên là để khẳng định con người với tư cách là chủ thể trong quan hệ với tự nhiên, nhưng muốn “tách” con người khỏi tự nhiên thì trước hết phải “nối” con người với tự nhiên đã. Cầu nối này chính là hoạt động thực tiễn.

2. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Thực tiễn là cơ sở, động lực của nhận thức

Bằng và thông qua hoạt động thực tiễn, con người tác động vào thế giới khách quan, buộc chúng phải bộc lộ những thuộc tính, những quy luật để con người nhận thức. Chính thực tiễn cung cấp những tài liệu, vật liệu cho nhận thức của con người. Không có thực tiễn thì không có nhận thức, không có khoa học, không có lý luận, bởi lẽ tri thức của con người xét đến cùng đều được nảy sinh từ thực tiễn.

Thực tiễn luôn đề ra nhu cầu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của nhận thức, vì thế nó luôn thúc đẩy cho sự ra đời của các ngành khoa học. Thực tiễn có tác dụng rèn luyện các giác quan của con người, làm cho chúng phát triển tinh tế hơn, hoàn thiện hơn, trên cơ sở đó giúp quá trình nhận thức của con người hiệu quả hơn, đúng đắn hơn. Chính vì vậy, Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Chính việc người ta biến đổi tự nhiên… là cơ sở chủ yếu nhất và trực tiếp nhất của tư duy con người và trí tuệ con người đã phát triển song song với việc người ta đã học cách cải biến tự nhiên”[4].

Hoạt động thực tiễn còn là cơ sở chế tạo ra các công cụ, phương tiện, máy móc mới hỗ trợ con người trong quá trình nhận thức, chẳng hạn như kính hiển vi, kính thiên văn, hàn thử biểu, máy vi tính, v.v.. đã mở rộng khả năng của các khí quan nhận thức của con người. Như vậy, thực tiễn chính là nền tảng, cơ sở để nhận thức của con người nảy sinh, tồn tại, phát triển. Không những vậy, thực tiễn còn là động lực thúc đẩy nhận thức phát triển.

Thực tiễn là mục đích của nhận thức

Nhận thức của con người ngay từ khi con người mới xuất hiện trên trái đất với tư cách là người đã bị quy định bởi những nhu cầu thực tiễn. Bởi lẽ, muốn sống, muốn tồn tại, con người phải sản xuất và cải tạo tự nhiên và xã hội. Chính nhu cầu sản xuất vật chất và cải tạo tự nhiên, xã hội buộc con người phải nhận thức thế giới xung quanh. Nhận thức của con người là nhằm phục vụ thực tiễn, soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn chứ không phải để trang trí, hay phục vụ cho những ý tưởng viển vông. Nếu không vì thực tiễn, nhận thức sẽ mất phương hướng, bế tắc. Mọi tri thức khoa học – kết quả của nhân thức chỉ có ý nghĩa khi nó được áp dụng vào đời sống thực tiễn một cách trực tiếp hay gián tiếp để phục vụ con người.

Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý

Tri thức của con người là kết quả của quá trình nhận thức, tri thức đó có thể phản ánh đúng hoặc không đúng hiện thực khách quan. Không thể lấy tri thức để kiểm tra tri thức, cũng không thể lấy sự hiển nhiên, hay sự tán thành của số đông hoặc sự có lợi, có ích để kiểm tra sự đúng, sai của tri thức. Theo triết học Mác – Lênin, thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan duy nhất để kiểm tra chân lý, bác bỏ sai lầm. Dựa vào thực tiễn, người ta có thể chứng minh, kiểm nghiệm chân lý. Bởi lẽ, chỉ có thực tiễn mới có thể vật chất hoá được tri thức, hiện thực hoá được tư tưởng, qua đó mới khẳng định được chân lý hoặc phủ định một sai lầm nào đó.C.Mác đã khảng định: “Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới tính chân lý khách quan không, hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn”[5].

Có nhiều hình thức thực tiễn khác nhau, do vậy cũng có nhiều hình thức kiểm tra chân lý khác nhau, có thể bằng thực nghiệm khoa học, có thể áp dụng lý luận xã hội vào quá trình cải biến xã hội, v.v..Tuy nhiên, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính chất tuyệt đối, vừa có tính chất tương đối. Tính tuyệt đối của thực tiễn với tư cách tiêu chuẩn chân lý thể hiện ở chỗ, thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan duy nhất để kiểm tra, khảng định chân lý, bác bỏ sai lầm. Thực tiễn trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể sẽ chứng minh được chân lý, bác bỏ được sai lầm. Tính tương đối của thực tiễn với tư cách tiêu chuẩn chân lý thể hiện ở chỗ, thực tiễn có quá trình vận động, biến đổi, phát triển, do đó “không bao giờ có thể xác nhận hoặc bác bỏ một cách hoàn toàn một biểu tượng nào đó của con người, dù biểu tượng ấy là thế nào chăng nữa”[6]. Vì vậy, nếu xem xét thực tiễn trong không gian càng rộng, trong thời gian càng dài, trong chỉnh thể thì càng rõ đâu là chân lý, đâu là sai lầm. Triết học Mác – Lênin yêu cầu quan điểm về đời sống, về thực tiễn phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức và khẳng định “con người chứng minh bằng thực tiễn của mình sự đóng dấu khách quan của những ý niệm, khái niệm tri thức của mình, của khoa học, của mình”[7] .

Từ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, chúng ta rút ra nguyên tắc thực tiễn trong nhận thức và hoạt động. Nguyên tắc này yêu cầu xem xét sự vật luôn phải gắn với nhu cầu thực tiễn. Coi trọng tổng kết thực tiễn, để bổ sung, hoàn thiện, phát triển nhận thức, lý luận cũng như chủ trương, đường lối, chính sách. Do vậy, nguyên tắc này có ý nghĩa to lớn trong việc chống bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí. Nếu không quán triệt tốt nguyên tắc thực tiễn thì dễ mắc phải bệnh bệnh giáo điều. Bệnh giáo điều là khuynh hướng tư tưởng và hành động cường điệu lý luận coi nhẹ thực tiễn, tách lý luận khỏi thực tiễn, thiếu quan điểm lịch sử – cụ thể. Ở nước ta có hai loại giáo điều, đó là giáo điều lý luận và giáo điều kinh nghiệm. Giáo điều lý luận biểu hiện ở việc học tập lý luận tách rời với thực tiễn, xa rời cuộc sống, rơi vào bệnh sách vở, v.v.. Giáo điều kinh nghiệm biểu hiện ở việc áp dụng dập khuôn, máy móc kinh nghiệm của ngành khác vào ngành mình, của địa phương khác vào địa phương mình, của nước khác vào nước mình, v.v.. không tính đến những điều kiện thực tiễn lịch sử – cụ thể. Để khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả cả hai loại giáo điều này, chúng ta phải từng bước quán triệt tốt nguyên tắc thực tiễn; tăng cường tổng kết thực tiễn, v.v..

(Nguồn tài liệu: GS.TS. Phạm Văn Đức, Giáo trình Triết học Mác Lenin, 2019)

[1] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tập 3, tr.9.

[2]C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tập 3, tr.12.

[3] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H., 1995, tập 46, phần II, tr.372.

[4] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 20, Sđd, tr.720.

[5] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập,Nxb Chính trị quốc gia, H. 1995, tập 3, tr.9.

[6]V.I.Lênin, Toàn tập, t. 18, Nxb Tiến bộ, M., 1980, tr.168.

[7]V.I.Lênin, Toàn tập, t. 29, Nxb Tiến bộ, M., 1981, tr.203.

Top 18 thực tiễn là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Về quan điểm và tiêu chuẩn thực tiễn()

 • Tác giả: philosophy.vass.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 4.7 (245 vote)
 • Tóm tắt: Nếu giải thích thực tiễn là hoạt động không có tính định hướng đối tượng khách quan thì chẳng khác gì giải thích sản xuất giống như hoạt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với tiêu chuẩn thực tiễn, điều then chốt là ở sự lý giải khoa học và sự kiên trì nhất quán. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, trong những trường hợp gặp khó khăn, trắc trở và có thể dẫn đến thất bại, con người thường chú trọng xuất phát từ thực tế …

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức & Ví dụ

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức & Ví dụ
 • Tác giả: invert.vn
 • Ngày đăng: 12/11/2022
 • Đánh giá: 4.54 (483 vote)
 • Tóm tắt: Bạn có thể hiểu đơn giản, thực tiễn chính là những hoạt động tạo nên thước đo giá trị trí thức vô hình mà con người đạt được trong quá trình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Con người luôn có nhu cầu, mong muốn được giải thích những điều diễn ra trong cuộc sống và tự nhiên. Đồng thời cũng có nhu cầu được cải tạo thế giới. Vì vậy, con người phải tác động vào thiên nhiên, sự vật, hiện tượng… bằng những hoạt động thực …

Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 4.23 (406 vote)
 • Tóm tắt: + Khái niệm thực tiễn dùng để chỉ toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. + Các hình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận. Trong đó, nhận thức kinh nghiệm là trình độ nhận thức hình thành từ sự quan sát trực tiếp các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên, xã hội hoặc qua các thí nghiệm khoa học; nhận thức lý luận là trình độ …

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2022
 • Đánh giá: 4.18 (565 vote)
 • Tóm tắt: Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng …

Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 3.99 (533 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?. – Khái niệm thực tiễn và các hình thức cơ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi hình thức hoạt động cơ bản của thực tiễn có một chức năng quan trọng khác nhau, không thể thay thế cho nhau, song chúng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Trong mối quan hệ đó, hoạt động sản xuất vật chất là loại hoạt động có …

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức, ý nghĩa phương pháp luận?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 3.74 (469 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn là phạm trù triết học chỉ toàn bộ hoạt động vật chất có tính chất lịch sử – xã hội của con người làm biến đổi tự nhiên và xã hội. Phân tích định nghĩa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Triết học Mác khẳng định nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Trong mối quan hệ này, lý luận đóng vai trò là người dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, thực tiễn là nơi để kiểm chứng lại tính chân thực, đúng đắn của nhận thức. Quá trình …

Nâng cao năng lực thực tiễn cho giảng viên qua nghiên cứu thực tế ở cơ sở giáo dục mầm non

 • Tác giả: cdspdienbien.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 3.56 (364 vote)
 • Tóm tắt: Năng lực thực tiễn là gì? Năng lực thực tiễn là khả năng hiểu biết thực tiễn ở góc độ tư duy, nhận thức và được trải nghiệm trong thực tế …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đội ngũ giảng viên của nhà trường hiện nay có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và nhiệm vụ đào tạo trong tình hình mới. Tuy nhiên chất lượng và hiệu quả công việc ở một vài cá nhân chưa cao. Tuy nhiên, năng lực …

Thực tế và Thực tiễn

Thực tế và Thực tiễn
 • Tác giả: nhabup.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 3.25 (572 vote)
 • Tóm tắt: “Thực tế” và “thực tiễn” là hai từ hay bị dùng lẫn, sai và đại đa số là do không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. 1. Thực tế (實际, 실제) là sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở đây, sống thực tế là sống với những gì đang diễn ra, xử lý mọi thứ theo những gì đang diễn ra, không kỳ vọng cao xa, không mơ tưởng. Sống thực tiễn là sống không chỉ bằng lý luận, lý thuyết, ý tưởng mà cụ thể hóa thực hành những điều ấy vào cuộc …

Thực tiễn và nhận thức là gì?

 • Tác giả: hoctap24h.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 2.99 (521 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức? – Khái niệm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực nghiệm khoa học là một hình thức đặc biệt của hoạt động thực tiễn. Đây là hoạt động được tiến hành trong những điều kiện do con người tạo ra, gần giống, giống hoặc lặp lại những trạng thái của tự nhiên và xã hội nhằm xác định những những quy …

Các hình thức cơ bản của thực tiễn

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 2.87 (192 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử. Thực tiễn có ba hình thức cơ bản là: Hình thức sản xuất vật chất, hình thức chính …

Theo triết học Mác – Lênin – Bản chất của nhận thức là gì?

 • Tác giả: havip.com.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 2.84 (200 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn còn là mục đích của nhân thức, là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý của nhận thức. Nhận thức là quá trình con người phản ánh một cách biện chứng, năng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khái niệm có tính chất khách quan bởi chúng phản ánh những mối liên hệ, những thuộc tính khách quan của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Vì vậy, khi vận dụng khái niệm phải chú ý đến tính khách quan của nó. Nếu áp dụng khái niệm một cách chủ …

Vì sao nói thực tiễn là mục đích của nhận thức? Ví dụ thực tiễn là mục đích của nhận thức

Vì sao nói thực tiễn là mục đích của nhận thức? Ví dụ thực tiễn là mục đích của nhận thức
 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 2.79 (122 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, hiểu một cách cơ bản thì thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một điều rất hiển nhiên đó là nhận thức khoa học có tiêu chuẩn riêng, đó và tiêu chuẩn logic. Nhưng tiêu chuẩn logic thì sẽ không thể thay thế cho tiêu chuẩn thực tiễn, và ta nhận thấy rằng khi xem xét đến cùng, nó cũng phụ thuộc vào tiêu chuẩn thực …

Từ lý luận về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đến quan điểm Học đi đôi với hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Từ lý luận về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến quan điểm Học đi đôi với hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tác giả: bqllang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2022
 • Đánh giá: 2.58 (146 vote)
 • Tóm tắt: Theo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin: “Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động … nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn những gì đã được học, cũng là cách để gần …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực tiễn cuộc sống là cơ sở, động lực và mục đích của việc học tập: Trong bài “Chống nạn thất học” đăng trên báo Cứu Quốc ngày 04/10/1945, Người viết: “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới …

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức – Vinaser

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - Vinaser
 • Tác giả: vinaser.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 2.55 (52 vote)
 • Tóm tắt: Bạn có hiểu được thực tiễn là gì không? Thực tiễn có phải là những hoạt động, những việc và những diễn biến mà con người chúng ta tác động đến, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khắc phục những sai lầm, kế thừa và phát triển sáng tạo của các nhà triết học trước đó, C.Mác và Ph.Ăngghen đưa ra quan niệm đúng đắn như sau: “Thực tiễn là toàn bộ các hoạt động vật chất có mục đích, và mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm …

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Cho ví dụ?

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Cho ví dụ?
 • Tác giả: hocluat.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.43 (189 vote)
 • Tóm tắt: Nhận thức là gì? Phân tích, chứng minh và cho ví dụ về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức: cơ sở, động lực, mục đích, tiêu chuẩn chân lý.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm lại: Đổi mới tư duy chỉ đạo trong sự nghiệp đổi mới nói chung là một bộ phận không thể thiếu được của sự phát triển xã hội cũng như sự phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay. Điều đó còn cho thấy rằng chỉ có gắn lý luận với thực tiễn mới có …

Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.34 (140 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức?*Khái niệm: thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử, xã hội của con …

Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng

 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.12 (59 vote)
 • Tóm tắt: Song, không xem nhẹ kinh nghiệm gián tiếp, bởi bất cứ một vấn đề gì của dân tộc đều không thể tách rời với thế giới, nhất là thế giới toàn cầu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong suốt quá trình phát triển của mình, Đảng ta hết sức coi trọng công tác tổng kết thực tiễn. Đường lối của Đảng luôn xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo kiểm nghiệm lý luận, nhờ đó mà đủ sức soi …

Thực tiễn là gì? Đặc điểm của thực tiễn là gì?

 • Tác giả: luathungson.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2022
 • Đánh giá: 2.08 (87 vote)
 • Tóm tắt: Các đặc điểm của thực tiễn: – Hoạt động thực tiễn là hoạt động mà con người sử dụng các công cụ vật chất tác động vào các đối tượng vật chất …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực tiễn là một trong những phạm trù nền tảng cơ bản của triết học Mác Lê Nin nói chung và là nền tảng của lý luận nhận thức Macxit nói riêng. Đây chính là một phạm trù đã được nghiên cứu từ rất lâu cùng với nhiều quan điểm khác nhau. Sau cùng, kế …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You