Top 20+ những câu nói hay về gia đình hạnh phúc hay nhất bạn cần biết

những câu nói hay về gia đình hạnh phúc hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh đầy ý nghĩa dưới đây mà Vietdinh.vn sẽ là những bài học sâu sắc về tình cảm gia đình. Gia đình chính là thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất của mỗi con người. Là nơi sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống.

1. Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh phổ biến nhất

 • Families are like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song.

Dịch nghĩa: Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nhưng luôn là một ca khúc tuyệt đẹp.

 • If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing.

Dịch nghĩa: Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một phước lành.

 • The family is one of nature’s masterpieces.

Dịch nghĩa: Gia đình là một kiệt tác của tạo hóa.

 • A man should never neglect his family for business.

Dịch nghĩa: Một người đàn ông không bao giờ nên coi gia đình nhẹ hơn sự nghiệp của anh ta.

 • Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Dịch nghĩa: Không có gia đình, người ta cô độc giữa thế gian, run rẩy trong giá lạnh.

 • Home is where you are loved the most and act the worst.

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi bạn hành động một cách ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.

 • When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses.

Dịch nghĩa: Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, hạnh phúc lớn lao nhất chính là hạnh phúc gia đình.

 • At the end of the day, a loving family should find everything forgivable.

Dịch nghĩa: Sau rốt, một gia đình yêu thương nhau nên tha thứ cho các thành viên của mình.

 • You are born into your family and your family is born into you. No returns. No exchanges.

Dịch nghĩa: Bạn được sinh ra trong gia đình mình, và gia đình sẽ được sinh ra từ bạn, đó là một vòng tuần hoàn không thể thay đổi.

 • Rejoice with your family in the beautiful land of life.

Dịch nghĩa: Hãy vui vẻ với gia đình bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

 • A happy family is but an earlier heaven.

Dịch nghĩa: Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đàng sớm vậy.

 • Family is where the life begins and the love never ends.

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu với tình yêu bất tận.

 • Families, like individuals, are unique.

Dịch nghĩa: Gia đình giống như một cá thể vậy, độc lập và duy nhất.

 • Dad is a son’s first hero. A daughter’s first love.

Dịch nghĩa: Cha là anh hùng đầu tiên của bé trai và là tình yêu đầu đời của bé gái.

 • The greatest legacy we can leave our children is happy memories.

Dịch nghĩa: Tài sản lớn nhất chúng ta để lại cho con cái chính là những ký ức hạnh phúc.

 • A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.

Dịch nghĩa: Nhà không đơn giản chỉ là nơi trú chân tạm thời: tính cách của những thành viên sống trong ngôi nhà đó chính là cốt lõi của mái ấm.

 • Houses are built to live in and not to look on.

Dịch nghĩa: Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

 • What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Dịch nghĩa: Bạn có thể làm điều gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

 • Family members are like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one.

Dịch nghĩa: Những thành viên trong gia đình như những nhánh cây, lớn lên theo các hướng khác nhau, nhưng luôn cùng chung cội nguồn.

 • All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way.

Dịch nghĩa: Mọi gia đình hạnh phúc đều tương tự nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại có một kiểu bất hạnh riêng.

 • The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Dịch nghĩa: Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

 • O joy of the birds! It is because they have their nest that they have their song.

Dịch nghĩa: Ôi niềm vui của chim chóc! Vì chúng có tổ nên chúng hót ca.

 • Family is the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter.

Dịch nghĩa: Gia đình là la bàn dẫn lối chúng ta. Họ là niềm cảm hứng để ta hướng đến những mục tiêu cao cả và là chốn bình yên mỗi lúc ta đánh mất can đảm của bản thân.

 • Togetherness is a very important ingredient to family life.

Dịch nghĩa: Sự gắn kết là một yếu tô quan trọng của cuộc sống gia đình.

 • The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

Dịch nghĩa: Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi con người.

 • A man should never neglect his family for business.

Dịch nghĩa: Một người không bao giờ nên coi nhẹ gia đình hơn sự nghiệp.

 • You are born into your family and your family is born into you. No returns. No exchanges.

Dịch nghĩa: Bạn được sinh ra trong gia đình và gia đình bạn được sinh ra trong bạn. Không hối hận. Không trao đổi.

 • At the end of the day, a loving family should find everything forgivable.

Dịch nghĩa: Sau cùng, một gia đình yêu thương nhau nên tha thứ cho nhau.

 • Dad is a son’s first hero, a daughter’s first love.

Dịch nghĩa: Cha là người anh hùng đầu tiên của con trai và là tình yêu đầu đời của con gái.

 • The power of finding beauty in the humblest things make home happy and life lovely.

Dịch nghĩa: Sức mạnh của việc tìm kiếm vẻ đẹp trong những điều khiêm tốn nhất tạo nên ngôi nhà hạnh phúc và cuộc sống đáng yêu.

 • Oh! Joy of the birds! It is because they have their nest that they have their song.

Dịch nghĩa: Ôi! Niềm vui của những chú chim. Vì chúng có tổ nên chúng hót ca.

 • If you can’t get rid of the family skeleton, you may as well make it dance.

Dịch nghĩa: Nếu như bạn không thể thoát khỏi bộ xương của gia đình, hãy làm cho nó nhảy múa.

 • One father is more than a hundred school masters.

Dịch nghĩa: Một người cho hơn trăm bậc thầy.

 • The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

Dịch nghĩa: Điều quan trọng nhất một người cha có thể làm cho những đứa con là yêu thương mẹ của chúng.

 • Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world.

Dịch nghĩa: Cho tôi thấy gia đình của những người đọc sách và tôi sẽ cho bạn thấy ai đang vận hành thế giới này.

 • Families are like fudge – mostly sweet with a few nuts.

Dịch nghĩa: Gia đình giống như một món ăn ngon – chủ yếu là ngọt ngào với một chút hạt (khó khăn).

 • Everyone needs a house to live in, but a supportive family is what builds a home.

Dịch nghĩa: Ai cũng cần một ngôi nhà để ở, nhưng một gia đình mới là thứ xây nên một ‘ngôi nhà’.

 • A family is a place where minds come in contact with one another.

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi tâm trí tiếp xúc với nhau.

 • I sustain myself with the love of a family.

Dịch nghĩa: Tôi duy trì bản thân mình bằng tình yêu của gia đình.

 • Parents were the only ones obligated to love you; from the rest of the world you had to earn it.

Dịch nghĩa: Cha mẹ là những người duy nhất có trách nhiệm yêu thương bạn; từ phần còn lại của thế giới, bạn phải kiếm được nó.

 • Human beings are the only creatures on earth that allow their children to come back home.

Dịch nghĩa: Loài người là những sinh vật duy nhất trên trái đất cho phép con cái trở về gia đình.

 • It didn’t matter how big our house was, it mattered that there was love in it.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà lớn thế nào không quan trọng, điều quan trọng là có tình yêu trong ngôi nhà ấy không.

 • Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life.

Dịch nghĩa: Trở thành một gia đình có nghĩa là bạn là một phần của điều gì đó rất tuyệt vời. Đó có nghĩa là bạn sẽ yêu và được yêu cho đến cuối đời.

 • You can have a lot of friends but only a family.

Dịch nghĩa: Bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng chỉ có duy nhất một gia đình.

2. Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh của các danh nhân

 • The world, we’d discovered, doesn’t love you like your family loves you. – Louis Zamperini

Dịch nghĩa: Thế giới này, như chúng ta đã biết, không yêu thương chúng ta như gia đình yêu thương chúng ta.

 • My family is my strength and my weakness. Weakness I do believe that God blessed me in life with a wonderful family, a successful career, and a loving marriage, and remain thankful for that blessing. – Bonnie Tyler

Dịch nghĩa: Gia đình là sức mạnh và cũng là điểm yếu của tôi. Điểm yếu mà tôi tin rằng Chúa trời đã ban cho tôi trong cuộc sống với một gia đình tuyệt vời, một sự nghiệp thành công, một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tôi sẽ luôn biết ơn điều đó.

 • Son, there are times when a man has to do things he doesn’t like to do, in order to protect his family. – Ralph Moody

Dịch nghĩa: Con trai, có những lúc người đàn ông phải làm những việc mình không thích để bảo vệ gia đình con.

 • If you can’t get rid of the family skeleton, you may as well make it dance. – George Bernard Shaw

Dịch nghĩa: Nếu như bạn không thể thoát khỏi bộ xương của gia đình, hãy khiến nó nhảy múa.

 • One father is more than a hundred schoolmasters. – George Herbert

Dịch nghĩa: Một người cha hơn trăm người thầy.

 • You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them. – Desmond Tutu

Dịch nghĩa: Bạn không thể lựa chọn gia đình mình. Họ là món quà thượng đế ban cho bạn, cũng như bạn là món quà của họ.

 • Families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter. – Brad Henry

Dịch nghĩa: Gia đình chính là la bàn dẫn lối cho chúng ta. Họ là niềm cảm hứng để ta hướng đến một mục đích cao cả và chốn yên bình mỗi lúc ta đánh mất can đảm của bản thân.

 • The most important thing a father can do for his children is to love their mother. – Theodore Hesburgh

Dịch nghĩa: Việc quan trọng nhất một người cha có thể làm cho những đứa con của mình chính là yêu thương mẹ chúng.

 • The family is one of nature’s masterpiece. – George Santayana

Dịch nghĩa: Gia đình là một kiệt tác của tạo hoá.

 • In family life, love is the oil that eases frictions, the cement that binds people closer together, and the music that brings harmony. – Friedrich Nietzsche

Dịch nghĩa: Trong cuộc sống gia đình, tình yêu thương là chất xúc tác giảm đi bất hoà, là chất kết dính kéo mọi người gần lại, là âm nhạc đem đến giai điệu hòa hợp.

 • Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world. – Napoléon Bonaparte

Dịch nghĩa: Cho tôi thấy gia đình của những người yêu đọc sách, và tôi sẽ cho bạn thấy ai là người vận hành thế giới.

 • Family quarrels are bitter things. They do not go according to any rules. They are not like wounds or aches, they are more like splits in the skin that will not heal because there is not enough material. – F. Scott Fitzgerald

Dịch nghĩa: Những cuộc cãi vã trong gia đình là những điều cay đắng. Chúng không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Cãi vã không giống như đau nhức hay thương tích, chúng giống như những vết rạn da không thể lành đi vì không có đủ sự khiêm nhường.

 • You can kiss your friends and family good bye and put miles between you, but at the same time you carry them with you in your heart, your mind, and your stomach, because you don’t just live in a world but a world lives in you. – Frederick Buechner

Dịch nghĩa: Bạn có thể hôn tạm biệt gia đình và bạn bè của bạn rồi ra đi cách xa vạn dặm, nhưng đồng thời bạn có thể giữ họ trong trái tim bạn, tâm trí bạn, trong lòng bạn, bởi vì bạn không chỉ sống trong một thế giới mà còn có một thế giới tồn tại trong bạn.

3. Top những câu danh ngôn tiếng Anh hay nhất về gia đình

Danh ngôn tiếng Anh hay về gia đình đem đến cho bạn những giây phút thư giãn tuyệt vời với ý nghĩa sâu sắc lay động con tim. Chắc chắn sau khi theo dõi những stt hay ý nghĩa này các bạn đều cảm thấy trái tim mình thật ấm áp khi nhớ đến người thân yêu của mình. Đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhé!

 • Family means no one gets left behind or forgotten.

Dịch nghĩa: Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng. – David Ogden Stiers

 • Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together.

Dịch nghĩa: Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau. – Sam Levenson

 • Home is where you are loved the most and act the worst.

Dịch nghĩa: Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất. – Marjorie Pay Hinckley

 • What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Dịch nghĩa: Bạn có thể làm gì để tuyên truyền về hòa bình? Về nhà và yêu thương gia đình của bạn. – Mother Teresa

 • To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

Dịch nghĩa: Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ. – Chinese proverb (tục ngữ Trung Quốc)

 • Charity begins at home, but should not end there.

Dịch nghĩa: Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó. – Thomas Fuller

 • A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Dịch nghĩa: Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc. – Balzac

 • Family is not an important thing, it’s everything.

Dịch nghĩa: Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ. – Michael J. Fox

 • The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Dịch nghĩa: Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu. – Louisa May Alcott

 • A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.

Dịch nghĩa: Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó. – George Moore

 • When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family.

Dịch nghĩa: Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn. – Jim Butcher

 • Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well.

Dịch nghĩa: Thương cho roi cho vọt – điều đó là đúng. Nhưng bên cạnh chiếc roi, hãy giữ một quả táo để tặng đứa trẻ khi chúng làm tốt. – Martin Luther

 • A happy family is but an earlier heaven.

Dịch nghĩa: Một gia đình hạnh phúc là một thiên đường đến sớm. – John Bowring

 • A mother who is really a mother is never free.

Dịch nghĩa: Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi. -Balzac

 • Don’t handicap your children by making their lives easy.

Dịch nghĩa: Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng. – Robert A Heinlein

 • To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

Dịch nghĩa: Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ. – Chinese proverb (tục ngữ Trung Quốc)

 • Charity begins at home, but should not end there.

Dịch nghĩa: Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó – Thomas Fuller

 • A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Dịch nghĩa: Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc. – Balzac

 • Family is not an important thing, it’s everything.

Dịch nghĩa: Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ. – Michael J. Fox

 • Always there comes an hour when one is weary of one’s work and devotion to duty, and all one craves for is a loved face, the warmth and wonder of a loving heart. ~ Albert Camus

Dịch nghĩa: Luôn luôn có lúc con người mệt mỏi bởi công việc, sự cống hiến cho bổn phận, và tất cả những gì anh ta muốn là gương mặt mình yêu, sự ấm áp và điều kỳ diệu của một trái tim yêu thương.

 • I have a wonderful shelter, which is my family. I have a wonderful relationship with my brother and sister; this makes me feel that I know always where I belong. ~ Jose Carreras

Dịch nghĩa: Tôi có nơi ẩn náu tuyệt vời, đó là gia đình. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với anh chị em của tôi; điều này khiến tôi cảm thấy mình luôn biết mình thuộc về nơi đâu.

 • To us, family means putting your arms around each other and being there. ~ Barbara Bush

Dịch nghĩa: Với chúng ta, gia đình nghĩa là vòng tay ôm lấy nhau và luôn ở bên nhau.

 • Home is where you are loved the most and act the worst. ~ Andre Maurois

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi bạn hành động ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.

 • Family should be the place where you can be your most complete self. ~ Oprah Winfrey

Dịch nghĩa: Gia đình nên là nơi chốn mà bạn có thể làm con người trọn vẹn nhất của mình.

 • I have a wonderful shelter, which is my family. ~ José Carreras

Dịch nghĩa: Tôi có một nơi trú ẩn tuyệt vời, đó là gia đình tôi.

 • The happiest moments of my life have been the few which I have passed at home in the bosom of my family. ~ Thomas Jefferson

Dịch nghĩa: Những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi là những khoảng khắc ít ỏi mà tôi ở nhà trong vòng tay của gia đình.

 • There are fathers who do not love their children; there is no grandfather who does not adore his grandson. ~ Victor Hugo

Dịch nghĩa: Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu.

 • What better can parents and children give to each other than respectful, understanding attention. ~ Richard L Evans

Dịch nghĩa: Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu.

 • At the end of the day, a loving family should find everything forgivable. ~ Bobby Darin

Dịch nghĩa: Đến cuối ngày, một gia đình tràn đầy tình yêu thương nên thấy mọi chuyện đều có thể tha thứ.

 • The most important thing in the world is family and love. ~ John Wooden

Dịch nghĩa: Điều quan trọng nhất trên thế gian là gia đình và tình yêu thương.

 • Live your life with love as your guiding principle – keep your family and close friends close. ~ Barbara Bush

Dịch nghĩa: Hãy sống với tình yêu thương là nguyên tắc dẫn đường – giữ gia đình và bạn bè thân thiết ở gần bên.

 • In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony. ~ Friedrich Nietzsche

Dịch nghĩa: Trong đời sống gia đình, tình yêu thương là dầu trơn làm dịu đi những cọ xát, là xi măng kết nối với nhau, và là âm nhạc đem đến sự hài hòa.

 • Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. ~ Lisa Weed

Dịch nghĩa: Là một thành viên gia đình có nghĩa bạn là một phần của điều gì đó rất tuyệt vời. Có nghĩa là bạn sẽ yêu thương và được yêu suốt cả cuộc đời.

 • Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family: Whatever you call it, whoever you are, you need one.

Dịch nghĩa: Gọi đó là 1 thị tộc, một mạng lưới một bộ lạc, gọi nó là 1 gia đình: Dù cho bạn gọi nó là gì, bất kể bạn là ai, bạn đều cần đến gia đình.

 • I think togetherness is a very important ingredient to family life.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.

 • The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

Dịch nghĩa: Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu, mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi thành viên.

 • A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.

Dịch nghĩa: Nhà không phải chỉ là một nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của một mái ấm nằm trong tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó.

 • f you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. iF you have both, is a blessing.

Dịch nghĩa: Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, bạn đã được ban phước lành.

 • What can you do to promote world peace? You should go home and love your family.

Dịch nghĩa: Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình cả thế giới ư? Điều bạn có thể làm đó là về nhà và yêu thương gia đình bạn.

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của mái ấm gia đình. Từ đó giúp cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. Qua những câu nói này, các bạn cũng có thể cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình đấy. Vietdinh.vn chúc các bạn học tập tốt!

Top 26 những câu nói hay về gia đình hạnh phúc tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Danh ngôn về mái ấm gia đình, châm ngôn hay về cuộc sống gia đình

Danh ngôn về mái ấm gia đình, châm ngôn hay về cuộc sống gia đình
 • Tác giả: meta.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2022
 • Đánh giá: 4.76 (401 vote)
 • Tóm tắt: Những câu nói hay về gia đình. 1. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả 2, đó là hạnh phúc. 2. Gia đình là nơi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gia đình – 2 từ thiêng liêng và cao quý, có ý nghĩa to lớn với mỗi người. Không chỉ đi vào thơ hay ca nhạc, tình cảm gia đình cũng được người xưa gửi gắm vào những câu danh ngôn đầy ý nghĩa. Dưới đây, hãy cùng chúng tôi tham khảo một vài câu danh …

Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc ý nghĩa nhất

 • Tác giả: vfo.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 4.41 (408 vote)
 • Tóm tắt: Để các bạn hiểu và nhận thức rõ hơn về hạnh phúc gia đình, hôm nay Vforum xin chia sẻ đến các bạn “Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc ý …

Những câu nói hay về cuộc sống gia đình lúc hạnh phúc, khi buồn

Những câu nói hay về cuộc sống gia đình lúc hạnh phúc, khi buồn
 • Tác giả: truongthinh.info
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.3 (498 vote)
 • Tóm tắt: Những lời nói hay về gia đình, cha mẹ. 1. Bố mẹ chính là tấm gương sáng để con cái noi theo và con cái cũng là niềm kiêu hãnh của bố mẹ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu có nhu cầu đặt mua các sản phẩm đồng hồ, giày thể thao, chăm bẵm da mặt, máy cạo râu… làm quà tặng cho những người quen yêu trong Ngày Gia đình Việt Nam tới đây, bạn hãy truy cập website Web hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline dưới …

Động lực qua những câu nói hay về gia đình hạnh phúc

 Động lực qua những câu nói hay về gia đình hạnh phúc
 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 11/12/2022
 • Đánh giá: 4.1 (520 vote)
 • Tóm tắt: Doctaileu.com xin chia sẻ cho các bạn tuyển tập những câu nói hay về gia đình hạnh phúc, kèm hình ảnh những câu nói hay về gia đình để có thể đăng tải stt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doctaileu.com xin chia sẻ cho các bạn tuyển tập những câu nói hay về gia đình hạnh phúc, kèm hình ảnh những câu nói hay về gia đình để có thể đăng tải stt hay facebook thêm động lực cho chúng ta. Gia đình luôn là cảm xúc và động lực cho chúng ta …

Những câu nói hay về gia đình ý nghĩa nhất định bạn phải đọc một lần trong đời

 • Tác giả: akinavn.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2022
 • Đánh giá: 3.81 (542 vote)
 • Tóm tắt: Cùng đọc những câu nói hay về gia đình sau đây để cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có gia đình để về đây ạ. Gia đình là trường học của lòng khoan dung, vì nó …

Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc giúp tổ ấm thêm gắn kết

 • Tác giả: evbn.org
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 3.64 (345 vote)
 • Tóm tắt: Status hay về gia đình hạnh phúc. 1. Cho dù mọi thứ có quay sống lưng lại với ta thì có một thứ tên gọi Gia đình mãi mãi không hề biến hóa vẫn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Cho dù mọi thứ có quay sống lưng lại với ta thì có một thứ tên gọi Gia đình mãi mãi không hề biến hóa vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn dang tay đón tôi quay trở lại . 2. Gia đình chính là nơi con tìm về khi mệt nhoài trên đường đời đầy rẫy chông gai …

Tổng hợp 1001, những câu nói, stt hay về gia đình vợ chồng con cái mới nhất

Tổng hợp 1001, những câu nói, stt hay về gia đình vợ chồng con cái mới nhất
 • Tác giả: sttchat.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 3.53 (204 vote)
 • Tóm tắt: STT hay về gia đình hạnh phúc bằng tiếng Anh:
  Families are like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tổng hợp những câu nói, stt hay về gia đình vợ chồng con cái mới nhất mà STTChat.vn sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc. Hãy cùng nuôi dưỡng tâm hồn của mình bằng những dòng stt hay về gia đình hạnh phúc dưới đây khiến cho trái tim ta thổn …

Câu nói hay về gia đình

Câu nói hay về gia đình
 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 3.3 (431 vote)
 • Tóm tắt: Câu nói hay về gia đình · 1. Family always gonna be there. · 2. Family means no one gets left behind or forgotten. · 3. I love coming back home and seeing old …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5. Tôi may mắn có được rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống của tôi – gia đình, bạn bè và Chúa. Tất cả sẽ ở trong suy nghĩ của tôi hàng ngày.6. Không có gì tốt hơn là về nhà với gia đình và ăn thức ăn ngon và thư giãn.7. Gia đình là một trong …

Những câu nói hay về tình cảm gia đình đầm ấm, hạnh phúc

Những câu nói hay về tình cảm gia đình đầm ấm, hạnh phúc
 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 3.19 (243 vote)
 • Tóm tắt: Stt, status tình cảm gia đình. Gia đình luôn mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc. Chia sẻ tới các bạn những câu nói về tình cảm gia đình đầm ấm, hạnh phúc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gia đình luôn mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc, không nơi nào lớn lao bằng tình yêu của mẹ, và không có sự quan tâm, lo lắng nào bằng của cha. Hôm nay, ThuThuatPhanMem.vn sẽ chia sẻ tới các bạn những câu nói về tình cảm gia đình đầm ấm, hạnh …

Stt hay về gia đình, những câu nói hay nhất về gia đình

Stt hay về gia đình, những câu nói hay nhất về gia đình
 • Tác giả: reader.com.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 2.98 (175 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả những gì bạn nỗ lực tìm kiếm cho đến cuối cuộc đời cũng chỉ là sự đầm ấm và niềm hạnh phúc gia đình. Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những câu nói hay nhất về gia đình được tổng hợp bởi Reader, hy vọng những câu nói này đem lại cho bạn những bài học về trách nhiệm và tầm quan trọng bạn cần phải làm với gia đình của mình. Hy vọng bạn luôn yêu thương những thành viên …

Những câu nói hay về cuộc sống gia đình vô cùng ý nghĩa

Những câu nói hay về cuộc sống gia đình vô cùng ý nghĩa
 • Tác giả: sachhay24h.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.87 (68 vote)
 • Tóm tắt: Chia sẻ những câu nói hay và ý nghĩa nhất về gia đình – Stt hay, caption hay … Tất cả kho báu trên Trái Đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 18. Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình – đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi vẫn lặng thầm đi …

Những câu nói hay nhất về tình yêu, cuộc sống và gia đình

Những câu nói hay nhất về tình yêu, cuộc sống và gia đình
 • Tác giả: vina-aspire.com
 • Ngày đăng: 01/03/2023
 • Đánh giá: 2.71 (181 vote)
 • Tóm tắt: Còn nếu bạn đang yêu hoặc sắp yêu, bạn tin rằng mình sẽ có một tình yêu thật hạnh phúc, thật lãng mạn thì những status ngắn, những câu nói hay được sưu tập dưới …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 40. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua …

70 câu nói, triết lý về tình cảm gia đình hay và ý nghĩa, đáng để đọc

70 câu nói, triết lý về tình cảm gia đình hay và ý nghĩa, đáng để đọc
 • Tác giả: vanhoadoisong.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2022
 • Đánh giá: 2.57 (112 vote)
 • Tóm tắt: Gia đình luôn là nơi để ta trở về và yêu thương. Xem ngay những câu nói, triết lý sống đầy ý nghĩa về hôn nhân, gia đình hạnh phúc nhé.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 12. Năm tháng chính là câu trả lời tốt nhất cho những hy sinh thầm lặng mà bố mẹ đã dành cho bạn. Đừng oán trách bố mẹ không thể mang đến cho mình những thứ cao sang. Hãy thử nhìn những cố gắng và công sức mà họ đã bỏ ra, chỉ mong bạn có cuộc sống …

Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc tràn ngập niềm vui

 • Tác giả: marry.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2023
 • Đánh giá: 2.44 (71 vote)
 • Tóm tắt: M-Magazine. Pergola Garden – Khu vườn thơ mộng cho ngày hạnh phúc lứa đôi – Blog Marry …

101 câu nói hay về gia đình ý nghĩa đáng đọc nhất

 • Tác giả: hocde.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.44 (151 vote)
 • Tóm tắt: Có những người để yêu thương, chia sẻ đó là gia đình. Khi bạn có cả hai điều đó chính là hạnh phúc. Hãy lấp đầy ngôi nhà của chính mình bằng tình yêu và nó sẽ …

Những câu nói hay về hạnh phúc, status hạnh phúc, ý nghĩa

Những câu nói hay về hạnh phúc, status hạnh phúc, ý nghĩa
 • Tác giả: misskick.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 2.21 (110 vote)
 • Tóm tắt: 1. Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện. · 2. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ một vài người luôn đứng về phía bạn mà không hề do …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 10. Gia đình là thứ mà ta đã có trước cả khi lọt lòng, gần gũi và quen thuộc đến mức nhiều người dường như quên mất, nhãng đi, bỏ mặc để đi tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi… Chỉ đến khi vấp ngã mới chợt tỉnh, thấy rằng cuối cùng vẫn là gia đình …

Những câu nói hay về tình yêu, gia đình, cuộc sống, thiên nhiên

 • Tác giả: bindo.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 2.23 (188 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp những câu nói, status hay nhất, châm ngôn về tình yêu, gia đình, … Không chỉ trong tình yêu đôi lứa, mà niềm vui, hạnh phúc trong gia đình cũng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hạnh phúc không phải là tình cờ có được, nó là kết quả của sự tích luỹ, là kết quả của sự mong đợi. Có đôi lúc khi bạn tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên làm bạn. Mỗi một ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng những người bên cạnh, quan tâm …

Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc đặc sắc nhất

 • Tác giả: elead.com.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2 (172 vote)
 • Tóm tắt: Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc luôn khiến chúng ta vui vẻ và trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đọc những stt này ta cảm nhận được hương …

100 STT về gia đình, những câu nói hay về gia đình hạnh phúc 2021

100 STT về gia đình, những câu nói hay về gia đình hạnh phúc 2021
 • Tác giả: tamlynqh.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2022
 • Đánh giá: 1.92 (140 vote)
 • Tóm tắt: STT gia đình là những câu chuyện buồn vui mà chúng ta có thể hoặc chưa trải qua. NỘI DUNG BÀI VIẾT. STT gia đình nhỏ hạnh phúc to; STT gia đình buồn không hạnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ai cũng có một gia đình, nếu có một gia đình niềm hạnh phúc bạn rất như mong muốn. STT về gia đình nhỏ niềm hạnh phúc to là những tâm sự về niềm hạnh phúc gia đình, bạn tự hào vì có một nơi tràn ngập yêu thương, chăm sóc lẫn nhau của những thành …

Những câu nói hay về gia đình khiến người nghe thức tỉnh bật khóc

 • Tác giả: yeutre.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 1.82 (111 vote)
 • Tóm tắt: Gia đình là điều tuyệt vời nhất. · Tiền có thể mua được một ngôi nhà. · Tất cả kho báu trên Trái Đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

100 STT gia đình, những câu nói hay về gia đình hạnh phúc

100 STT gia đình, những câu nói hay về gia đình hạnh phúc
 • Tác giả: neu.com.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 1.69 (196 vote)
 • Tóm tắt: Đọc – suy ngẫm những stt gia đình buồn, hạnh phúc, yêu thương. Danh ngôn hay về gia đình được quan tâm. Bấm xem ngay nhé.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi người một hoàn cảnh, chuyện gia đình luôn gây ra cho chúng ta những tổn thương nhất định. Tus buồn chuyện gia đình bên dưới là những câu chuyện riêng được sưu tầm hi vọng sẽ hợp với tâm trạng của các bạn. Mỗi người hãy cố gắng vượt qua và giữ …

217 câu nói hay về gia đình sâu sắc nhất khiến bạn suy ngẫm

 • Tác giả: tranthuyduyen.com
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 1.6 (75 vote)
 • Tóm tắt: Những câu nói hay về gia đình trong bài có thể khiến bạn buông bỏ hết tất cả để trở về. … Những câu nói hay về tình cảm gia đình hạnh phúc.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: #32 Vào cuối cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã không vượt qua một bài kiểm tra nào nữa, không thắng thêm một lần phán quyết hay không kết thúc một thương vụ nữa. Bạn sẽ hối tiếc vì đã không ở bên chồng, bạn bè, con cái hoặc cha mẹ. – …

Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc, danh ngôn về hạnh phúc gia đình

 • Tác giả: drkhoe.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 1.49 (59 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập những câu nói hay về gia đình hạnh phúc của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chẳng bao giờ có loại thuốc bổ chữa được những căn bệnh xã hội hữu hiệu tốt hơn một mái ấm khỏe khoắn và hạnh phúc. Chẳng bao giờ có nguồn ổn định xã hội lớn hơn một gia đình yêu thương và biết cảm thông. Chẳng bao giờ có cách giúp trẻ em hạnh phúc …

9999 Những câu nói hay về gia đình ý nghĩa sâu sắc, đáng đọc

9999 Những câu nói hay về gia đình ý nghĩa sâu sắc, đáng đọc
 • Tác giả: invert.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 1.5 (141 vote)
 • Tóm tắt: Stt hay về gia đình vợ chồng con cái hạnh phúc. 2. Những câu nói hay về gia đình vợ chồng đầm ấm. 3. Tus hay về gia đình nhỏ. 4. Stt về gia …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gia đình chính là cái nôi của sự yêu thương, là nơi tràn ngập tiếng cười và là nơi an toàn nhất đối với mỗi người chúng ta. Chính vì thế, những câu nói hay về gia đình của người nổi tiếng hạnh phúc chính là tấm gương để các thành viên trong gia đình …

Những câu nói hay và ý nghĩa về Gia Đình – Phụ nữ Kon Tum

Những câu nói hay và ý nghĩa về Gia Đình - Phụ nữ Kon Tum
 • Tác giả: phunukontum.org.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 1.33 (91 vote)
 • Tóm tắt: Có được cả hai, đó là hạnh phúc. 18- Không một gia đình nào là hoàn hảo… vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 – Khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ, chỉ có một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự – đó chính là gia đình. ~ Jim Butcher. 5 – Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ. ~ …

Những stt hay về gia đình hạnh phúc, buồn

Những stt hay về gia đình hạnh phúc, buồn
 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 1.23 (163 vote)
 • Tóm tắt: Website học Tiếng Anh online trực tuyến số 1 tại Việt Nam. Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi Tiếng Anh có đáp án.Truy cập ngay chỉ với 99k/ 1 năm, …

Recommended For You