Ấn tượng với 16 remove from list là gì tốt nhất bạn nên biết

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về remove from list là gì hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Trong javascript có nhiều cách javascript remove element from array. Có nhiều cách ta đã biết từ lâu, nhưng cũng nên học thêm những cách khác như, remove item in array javascript es6, hay remove object in array javascript, hoặc có thể remove element from array by index or value. Nếu chúng ta biết trước index or value.

javascript remove element from array

Trước tiên chúng ta lướt qua một số method cơ bản của một array, để có thể remove item in array một cách nhanh chóng. Hỗ trợ cực mạnh, hà cớ gì tại sao lại không dùng đến.

Array.shift()

Sử dụng Array.shift() remove item đầu tiên của một array

let array = [1, 2, 3, 4]; array.shift(); /* Output: [2, 3, 4] */

Array.pop()

Sử dụng Array.pop() remove item cuối của một array

let array = [1, 2, 3, 4]; array.pop(); /* Output: [1, 2, 3] */

Notes: Cả hai method pop() và shift() đều return về giá trị đã bị xoá

Javascript remove element from array by index

Nếu bạn sử dụng trường hợp này thì chắc chắn chúng ta đã biết index trong array hay biết position i trong một array. Splice array javascript cung cấp một method array.splice() để giải quyết việc này. và chúng ta cũng có thể hiểu index là key hoặc javascript remove element from array by key

Giả sử bạn có một array và bạn biết xoá position i = 2

var arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]; var removed = arr.splice(2, 1); /* removed === [3] arr === [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] */ or bạn có thể xoá nhiều items var removed = arr.splice(2, 2);//xoá ở i = 2 và tham số tuỳ chọn để xoá đến đâu /* removed === [3, 4] arr === [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 0] */

Notes: arr.splice(2, 2);//xoá ở i = 2 và tham số tuỳ chọn để xoá đến đâu. Nếu tham số thứ 2 bỏ quên thì nó sẽ xoá hết items, trừ kể từ vị trí của tham số thứ nhất. Ví dụ:

var removed = arr.splice(2); /* removed === [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] arr === [1, 2] */

The splice() cũng có thể add thêm item nữa, chứ không đơn thuần là chỉ remove item array using splice trong javascript đâu.

Javascript remove element from array by value

Để sử dụng trường hợp này, bắt buộc bạn phải biết mình remove value nào trong array.

Cách cũ ví dụ:

Giả sử bạn muốn remove value 4 trong array cho trước.

function removeElement(array, elem) { var index = array.indexOf(elem); if (index > -1) { array.splice(index, 1); } } var arr = [1, 2, 3, 4, 5]; removeElement(arr, 4); console.log(arr); // Output: // [1, 2, 3, 5]

Remove item in array javascript es6

Những bạn nào mà đã sử dụng ES6 một thời gian rồi thì có thể sử dụng method array.filter()

remove a item in array

const items = [1, 2, 3, 4, 5] const valueToRemove = 4 const filteredItems = items.filter(item => item !== valueToRemove) /* Output: [1, 2, 3, 5] */

sử dụng array.filter() để remove multiple item in array javascript

const items = [1, 2, 3, 4, 5] const valuesToRemove = [3, 4] const filteredItems = items.filter(item => !valuesToRemove.includes(item)) console.log(filteredItems) /* Output: [1, 2, 5] */

Lodash remove item in array

Nếu bạn nào quen sử dụng lodash để tiện cho việc lập trình thì có thể sử dụng cách sau:

Ví dụ remove item using lodash

var arr = [1, 2, 3, 3, 4, 5]; _.remove(arr, function(e) { return e === 3; }); console.log(arr); // Output: // [ 1, 2, 4, 5 ]

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng lodash để remove object in array javascript

remove item in object javascript

var people = [ {name: ‘Billy’, age: 22}, {name: ‘Sally’, age: 19}, {name: ‘Timmy’, age: 29}, {name: ‘Tammy’, age: 15} ]; _.remove(people, function(e) { return e.age < 21 }); console.log(people); // Output // [ { name: ‘Billy’, age: 22 }, { name: ‘Timmy’, age: 29 } ] Cũng có thể dùng es6 filter() để giải quyết remove object in array javascript var people = [ {name: ‘Billy’, age: 22}, {name: ‘Sally’, age: 19}, {name: ‘Timmy’, age: 29}, {name: ‘Tammy’, age: 15} ]; people = people.filter(function(returnableObjects){ return returnableObjects.age < 21 }); console.log(people) // Output // [ { name: ‘Billy’, age: 22 }, { name: ‘Timmy’, age: 29 } ]

javascript remove element from array in foreach

Cũng tương tự như loop for vậy, chúng ta lại sử dụng splice() để giải quyết:

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];

arr.forEach(function(index, value){ if(arr[index] === 4){ arr.splice(index, 1); } });

console.log(arr) /* Output [1, 2, 3, 5] Trên đây là những cách mà bạn có thể javascript remove element from array khi bạn gặp phải. Và tôi khuyên bạn, nên sử dụng nhưng gì mà javascript cung cấp, không nên lạm dụng những thư viện như lodash để remove item mà mà phải kéo về thư viện lodash chỉ để dùng cho một việc nhỏ như thế.

Hy vọng có thể giúp các bạn hiểu rõ và dễ so sánh với nhau những cách trên làm sao cho hiệu quả và phù hợp với dự án của minh

Top 16 remove from list là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Tổng hợp các phương pháp loại bỏ dữ liệu lặp

 • Tác giả: blog.hocexcel.online
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.77 (392 vote)
 • Tóm tắt: Chú ý, công cụ Remove Duplicates trong Excel sẽ xoá những dữ liệu lặp lại, … Chọn ô Copy to another location; Mục List Range là dữ liệu đã được chọn ở …

Collection và List trong C C Sharp

 • Tác giả: xuanthulab.net
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4.5 (258 vote)
 • Tóm tắt: Lớp collection List là lớp triển khai các giao diện IList, ICollection, … Insert , RemoveAt , Remove … các phương thức này chi tiết theo ví dụ dưới.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp collection List là lớp triển khai các giao diện IList, ICollection, IEnumerable nó quản lý danh sách các đối tượng cùng kiểu. Bạn có thể thêm, bớt, truy cập, sắp xếp các phần tử trong danh sách bằng các phương thức nó cung cấp như Add, AddRange, …

Phương thức List remove() trong Python – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 4.2 (554 vote)
 • Tóm tắt: obj — Đây là đối tượng để được xóa từ list. Trả về giá trị. Phương thức này không trả về giá trị nào nhưng nó xóa đối tượng đã cho từ list.

Hướng dẫn cấu hình Access-list (ACLs) trên thiết bị Cisco

 • Tác giả: thietbimangcisco.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 4.05 (458 vote)
 • Tóm tắt: Đây là loại ACLs lọc dữ liệu dựa vào địa chỉ IP nguồn, đích, giao thức TCP số cổng HTTP….và các thông số windcard mask. Chỉ số range của loại ACLS nào từ …

List trong Python là gì? Cách tạo list trong Python – T3H

 • Tác giả: t3h.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 3.85 (592 vote)
 • Tóm tắt: Trong Python list là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ … Phương thức remove() chỉ loại bỏ một phần tử tại một thời điểm, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một list trong Python có thể chứa các giá trị trùng lặp với các giá trị riêng biệt, do đó các giá trị khác biệt hoặc trùng lặp này có thể được chuyển thành một chuỗi tại thời điểm tạo danh sách. Để tạo list với nhiều phần tử trùng lặp, sử dụng lệnh …

Hướng dẫn xóa 1 phần tử trong mảng của Python

 Hướng dẫn xóa 1 phần tử trong mảng của Python
 • Tác giả: vn.got-it.ai
 • Ngày đăng: 01/11/2023
 • Đánh giá: 3.65 (448 vote)
 • Tóm tắt: Một điểm khác biệt nổi bật của list so với mảng là list có thể lưu … Function remove() có thể được sử dụng trong bất kỳ mảng nào ở Python.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có nhiều bạn sẽ thấy khó phân biệt giữa mảng và list. Một điểm khác biệt nổi bật của list so với mảng là list có thể lưu đa dạng kiểu dữ liệu. Nói cách khác, trong một list, bạn có thể lưu trữ đồng thời cả số nguyên, chuỗi, số thập phân,…. Tuy chỉ …

Hướng dẫn cách xóa list, listbox trong Excel

 • Tác giả: vfo.vn
 • Ngày đăng: 10/10/2022
 • Đánh giá: 3.44 (460 vote)
 • Tóm tắt: List, listbox là những tính năng cũng không gặp nhiều trong excel tuy … dùng nữa vì không thể xóa list, listbox bằng cách nhấn nút Delete …

Đồng nghĩa của remove – Synonym of abandoned – Idioms Proverbs

 • Tác giả: proverbmeaning.com
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 3.21 (239 vote)
 • Tóm tắt: Nghĩa là gì: remove remove /ri’mu:v/. danh từ. món ăn tiếp theo (sau một món khác). sự lên lớp. examination for the remove: kỳ thi lên lớp …

KIỂU DỮ LIỆU LIST TRONG PYTHON

 • Tác giả: jobs.hybrid-technologies.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.05 (379 vote)
 • Tóm tắt: List là một kiểu dữ liệu thông dụng, thường được các lập trình viên dùng trong các ứng dụng cần có sự lưu trữ tạm thời. Python hỗ trợ cực nhiều các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: .remove(item): Xóa phần tử đầu tiên có giá trị bằng với giá trị yêu cầu xóa.pop(index): Xóa phần tử tại vị trí index, trả về giá trị đã xóa trong kết quả..pop(): Xóa phần tử cuối cùng trong list, trả về giá trị đã xóa trong kết quả..clear(): Xóa …

5 cách để phục hồi đã xoá tài liệu Word có lẽ có thể lưu công việc của bạn

 5 cách để phục hồi đã xoá tài liệu Word có lẽ có thể lưu công việc của bạn
 • Tác giả: vi.wondershare.com
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 2.92 (53 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, nhìn vào mặt tươi sáng. Ít nhất bạn sẽ có một cái gì đó, thay vì không có gì. Nếu bạn thực sự cần tài liệu từ đó nặng, đây là một …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một khi một tập tin sẽ bị xóa khỏi máy tính, nó không bao giờ biến mất hoàn toàn. Vẫn còn dấu vết của nó. Các tập tin chỉ đơn giản là sẽ trở thành gắn cờ ghi đè lên. Nếu tệp của bạn biến mất mới, và bạn không thêm bất kỳ tập tin mới, cơ hội là rằng …

List trong C# | How Kteam – Howkteam.com

List trong C# | How Kteam - Howkteam.com
 • Tác giả: howkteam.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.78 (100 vote)
 • Tóm tắt: Dẫn nhập; Nội dung; List là gì? … List trong C# là một Generic Collections giúp lưu trữ và quản lý một danh sách các đối tượng theo … Remove(T Value).

Cách xóa, loại bỏ các file đã được mở (Recent Files) trên các phiên bản Office

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 2.63 (166 vote)
 • Tóm tắt: Để xóa 1 file cụ thể nào đó bạn cũng làm tương tự phải chuột và chọn Remove from list. Như vậy với hướng dẫn trên thì bạn hoàn toàn có thể loại bỏ được …

Khôi phục file đã xóa một cách nhanh nhất

Khôi phục file đã xóa một cách nhanh nhất
 • Tác giả: cuumaytinh.com
 • Ngày đăng: 01/30/2023
 • Đánh giá: 2.68 (81 vote)
 • Tóm tắt: Và sau đây là những gì mà Previous Versions có thể làm được. Định hình những tùy chọn khôi phục. Chọn tùy chọn “Restore system settings and previous …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vấn đề ở chỗ là nếu đây là lần đầu tiên bạn dùng phần mềm đó bạn có chắc chắn về khả năng hoạt động của nó hoặc khả năng điều khiển của mình ?? Có chắc nó sẽ lấy lại được dữ liệu hay có thể làm nặng hơn tình trạng của mình có thể gây tình trạng mất …

Cách khôi phục file Office bị xóa hoặc chưa lưu

Cách khôi phục file Office bị xóa hoặc chưa lưu
 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2023
 • Đánh giá: 2.47 (106 vote)
 • Tóm tắt: Để lấy lại, hãy mở lại Word và mở một tài liệu – có thể là phiên bản trước đó của file hoặc bất cứ tài liệu gì. Nếu bạn không nhìn thấy bảng Document Recovery …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải pháp đơn giản nhất là sử dụng tính năng có sẵn trên Microsoft Office. “Gã khổng lồ” công nghệ hiểu rằng thao tác nhầm là khó tránh khỏi khi phải xử lý nhanh tài liệu. Chính vì thế, Microsoft đã tích hợp sẵn tính năng Document Recovery cho …

Hàm List remove() trong Python

 • Tác giả: freetuts.net
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.4 (146 vote)
 • Tóm tắt: Trong bài này bạn sẽ được học hàm list remove() trong Python, đây là hàm dùng để xóa một phần tử ra khỏi List bằng cách lặp từ đầu đến cuối và so sánh giá …

Xóa hoặc tắt danh sách Recent Document trong Word

 • Tác giả: congngheviet.com
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.29 (94 vote)
 • Tóm tắt: Tài liệu gần đây (Recent Document) là danh sách các tài liệu trong … bạn chỉ muốn xóa một vài tài liệu đơn lẻ thì chọn “Remove From List” …

Recommended For You