Điểm danh 23 khí nh3 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu hay nhất đừng bỏ lỡ

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về khí nh3 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

I – CẤU TẠO PHÂN TỬ

Do có ba eletron độc thân, nên nguyên tử nitơ trong phân tử amoniac tạo thành ba liên kết cộng hóa trị với ba nguyên tử hiđro.

Phân tử NH3 có cấu tạo hình chóp, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro (hình 2.2).

Ba liên kết N−H đều là liên kết có cực, các cặp electron chung đều lệch về phía nguyên tử nitơ. Do đó, NH3 là phân tử có cực: ở N có dư điện tích âm, ở các nguyên tử H có dư điện tích dương.

II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ

* Amoniac là chất khí không màu, mùi khai và sốc, nhẹ hơn không khí nên có thể thu khí NH3 bằng cách đẩy không khí (úp ngược bình).

* Khí NH3 tan rất nhiều trong nước: 1 lít nước ở 20oC hòa tan được khoảng 800 lít khí NH3.

Thí nghiệm ở hình 2.3 chứng minh tính tan nhiều của NH3 trong nước. Do tan nhiều trong nước, áp suất của khí NH3 trong bình giảm đột ngột, nước trong cốc bị hút vào bình qua ống thủy tinh vuốt nhọn, phun thành các tia nước có màu hồng.

* Amoniac tan trong nước tạo thành dung dịch amoniac. Dung dịch amoniac đậm đặc thường có nồng độ 25%(D=0,91g/cm3).

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính bazơ yếu

a) Tác dụng với nước

Khi tan trong nước, một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước, tạo thành ion amoniac (NH+4) và ion hiđroxit (OH−):

NH3+H2O⇌NH+4+OH−

Ion OH− làm cho dung dịch có tính bazơ, tuy nhiên so với dung dịch kềm mạnh (thí dụ NaOH) cùng nồng độ, thì nồng độ ion OH− do NH3 tạo thành nhỏ hơn nhiều.

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu: ở 25oC, hằng số phân li bazơ Kb=1,8.10−5. Dung dịch amoniac làm cho phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng, quỳ tím chuyển sang màu xanh. Lợi dụng tính chất này người ta dùng giấy quỳ tím ẩm để nhận ra khí amoniac.

b) Tác dụng với axit

Amoniac (dạng khí cũng như dung dịch) kết hợp dễ dàng với axit tạo thành muối amoni.

Thí dụ: 2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4

NH3+H+→NH4+

Khi đặt hai bình mở nút đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc gần nhau thì thấy có “khói” màu trắng tạo thành. “Khói” là những hạt nhỏ li ti của tinh thể muối amoni clorua (NH4Cl). Muối này được tạo thành do khí amoniac và khí hiđro clorua hóa hợp với nhau:

NH3(k)+HCl(k)→NH4Cl(r)

Phản ứng này cũng được sử dụng để nhận ra khí amoniac.

c) Tác dụng với dung dịch muối

Dung dịch amoniac có khả năng làm kết tủa nhiều hiđroxit kim loại khi tác dụng với dung dịch muối của chúng.

Thí dụ:

Al3++3NH3+3H2O→Al(OH)3↓+3NH+4

2. Khả năng tạo phức

Dung dịch amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim loại, tạo thành các dung dịch phức chất.

Thí dụ:

Cu(OH)2+4NH3→[Cu(NH3)4](OH)2

Cu(OH)2+4NH3→[Cu(NH3)4]2++2OH−

AgCl+2NH3→[Ag(NH3)2]Cl

AgCl+2NH3→[Ag(NH3)2]++Cl−

Sự tạo thành các ion phức [Cu(NH3)4]2+,[Ag(NH3)2]+,… xảy ra do các phân tử amoniac kết hợp với các ion Cu2+,Ag+,… bằng các liên kết cho – nhận giữa cặp electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với obitan trống của ion kim loại.

3. Tính khử

a) Tác dụng với oxi

Khi đốt trong khí oxi, amoniac cháy với ngọn lửa màu vàng, tạo ra khí nitơ và hơi nước.

4NH3+3O2→to 2N2+6H2O

Khi đốt amoniac trong oxi không khí có mặt chất xúc tác thì tạo ra khí NO và nước:

4NH3+5O2→xt to 4NO+6H2O

b) Tác dụng với clo

Dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo, NH3 tự bốc cháy tạo ra ngọn lửa có “khói” trắng.

2NH3+3Cl2−→xt to N2+6HCl

“Khói” trắng là những hạt NH4Cl sinh ra do khí HCl vừa tạo thành hóa hợp với NH3.

c) Tác dụng với oxit kim loại

Khi đun nóng, NH3 có thể khử một số oxit kim loại thành kim loại , chẳng hạn NH3 khử CuO màu đen tạo ra Cu màu đỏ, nước và khí N2.

2NH3+3CuO→to 3Cu+N2+3H2O

IV – ỨNG DỤNG

Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric; các loại phân đạm urê (NH2)2CO,NH4NO3,(NH4)2SO4,…; điều chế hiđrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa. Amoniac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

V- ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

Khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoni tác dụng với chất kiềm khi đun nóng nhẹ.

Thí dụ:

2NH4Cl+Ca(OH)2→to 2NH3+CaCl2+2H2O

Muốn điều chế nhanh một lượng nhỏ khí amoniac, người ta thường đun nóng dung dịch amoniac đậm đặc. Để làm khô khí, cho khí NH3 vừa được tạo thành có lẫn hơi nước đi qua bình đựng vôi sống (CaO).

2. Trong công nghiệp

Amoniac được tổng hợp từ khí nitơ và khí hiđro theo phản ứng:

N2(k)+3H2(k)⇌2NH3(k);ΔH=−92kJ

Đây là phản ứng thuận nghịch và tỏa nhiệt. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa- tơ- li-ê, muốn cho cân bằng chuyển dịch về phía tạo thành amoniac cần phải hạ nhiệt độ và tăng áp suất. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ thấp quá thì phản ứng xảy ra rất chậm và nếu áp suất cao quá thì đòi hỏi thiết bị cồng kềnh và phức tạp. Trên thực tế, người ta thường thực hiện phản ứng ở nhiệt độ khoảng 450−500oC, áp suất khoảng 200−300atm và dùng chất xúc tác là sắt kim loại được trộn thêm Al2O3,K2O,… để làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập. Ở các điều kiện như trên, hiệu suất chuyển hóa thành NH3 cũng chỉ đạt tới 20−25%.

Hỗn hợp khí N2 và H2 (tỉ lệ mol 1:3) được nén ở áp suất cao và đưa vào tháp tổng hợp. Trong tháp này, amoniac được tạo thành ở các điều kiện nhiệt độ, áp suất và chất xúc tác thích hợp đã nêu ở trên. Hỗn hợp khí đi ra từ tháp tổng hợp (gồm có N2,H2 và NH3) được dẫn đến tháp làm lạnh.

Ở đây, khí amoniac hóa lỏng và được tách riêng ra, còn hỗn hợp khí N2 và H2 chưa phản ứng được đưa trở lại tháp tổng hợp.

B. MUỐI AMONI

I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Muối amoni là những tinh thể ion, gồm cation amoni (NH4+) và amoni gốc axit. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước và khi tan điện li hoàn toàn thành các ion. Ion NH4+ không có màu.

II- TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với dung dịch kiềm

Dung dịch đậm đặc của muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm khi đun nóng sẽ cho khí NH3 bay ra.

Thí dụ:

(NH4)2SO4+2NaOH→to 2NH3↑+Na2SO4+2H2O

NH+4+OH−→NH3↑+H2O

Ion NH+4 nhường H+ cho ion OH−, vậy trong dung dịch ion NH+4 là một axit.

Phản ứng này được sử dụng để nhận biết ion NH4+

Ngoài ta, muối amoni còn có thể tham gia phản ứng trao đổi với dung dịch các muối khác.

2. Phản ứng nhiệt phân

Khi đun nóng, các muối amoni dễ bị nhiệt phân hủy, tạo ra các sản phẩm khác nhau. Sản phẩm của sự phân hủy được quyết định chủ yếu bởi bản chất của axit tạo nên muối.

Muối amoni chứa gốc axit không có tính oxi hóa khi đun nóng bị phân hủy thành amoniac.

Thí dụ:

Tinh thể NH4Cl được đun nóng trong ống nghiệm sẽ phân hủy thành khí NH3 và khí HCl:

NH4Cl(r)→to NH3(k)+HCl(k)

Khi bay lên miệng ống nghiệm gặp nhiệt độ thấp hơn, hai khí này hóa hợp với nhau tạo lại tinh thể NH4Cl màu trắng bám lên thành ống.

Các muối amoni cacbonat và amoni hiđrocacbonat bị phân hủy chậm ngay ở nhiệt độ thường, giải phóng khí NH3 và khí CO2

Thí dụ:

(NH4)2CO3→NH3+NH4HCO3

NH4HCO3→NH3+CO2+H2O

Trong thực tế người ta thường dùng muối NH4HCO3 để làm xốp bánh.

* Muối amoni chứa gốc của axit có tính hóa như axit nitrơ, axit nitric khi bị nhiệt phân cho ra N2,N2O (đinitơ oxit) và nước.

Thí dụ: NH4NO2→to N2+2H2O

NH4NO3→to N2O+2H2O

Những phản ứng này được sử dụng để điều chế các khí N2 và N2O trong phóng thí nghiệm.

Top 23 khí nh3 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Amoniac lỏng – NH4OH 25% – Amoni Hydroxide

 • Tác giả: tienphatchem.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 4.65 (419 vote)
 • Tóm tắt: Do đó để phát hiện amoniac, người ta dùng quỳ tím ẩm để nhận biết. … nó sẽ làm cho quỳ tím hóa xanh và làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng, …

Top 13 Nh3 Làm Quỳ Tím ẩm Chuyển Màu Gì hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.49 (418 vote)
 • Tóm tắt: Khí amoniac được sử dụng để chế phân đạm hoặc làm chất tẩy rửa gia dụng. – Khi cho quỳ tím khô vào bình đựng khí amoniac…

Bài 8. Amoniac và muối amoni – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 4.33 (423 vote)
 • Tóm tắt: Trong dung dịch, amoniac là bazơ yếu. Dùng giấy quỳ tím ẩm để nhận biết khí amoniac, quỳ tím sẽ chuyển thành màu xanh. b. Tác dụng với …

Amoniac là gì ? Tính chất, ứng dụng & tác hại của amoniac

Amoniac là gì ? Tính chất, ứng dụng & tác hại của amoniac
 • Tác giả: tschem.com.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 4.18 (582 vote)
 • Tóm tắt: – Amoniac do tính bazơ nên dung dịch amoniac làm cho quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein từ màu chuyển thành hồng. Do đó để phát hiện amoniac, người …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi đọc xong bài viết, có lẽ bạn đã tự trả lời được cho mình câu hỏi AMONIAC(NH3) là gì rồi đúng không nào? Dù có một số cảnh báo về mức độ nguy hiểm của Dung dịch nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhập được hàng loạt nhưng công dụng của NH3 …

Khí NH3 có khả năng làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 3.86 (229 vote)
 • Tóm tắt: (1) Khí NH3 có khả năng làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh. (2) Khi đun nóng NH3 với O2 ở nhiệt độ 850 độ C có xúc tác Pt thì sản phẩm …

Khí Amoniac Và Sự Đổi Màu Của Quỳ Tím

 • Tác giả: hanimexchem.com
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 3.73 (553 vote)
 • Tóm tắt: Với thành phần công thức phân tử như trên khí amoniac làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. => NH3 + H2O → NH4OH. – Khi cho quỳ tím khô …

[ Hóa 11] Nhận biết | Cộng đồng Học sinh Việt Nam – HOCMAI Forum

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.52 (343 vote)
 • Tóm tắt: Nhận biết các khí sau: a) NH3, N2,O2,Cl2,H2S b) NH3,N2,O2,O3,HCl. … NH3 làm quỳ tín ẩm chuyển màu xanh, Cl2 làm quỳ tím ẩm chuyển màu hồng …

NH3 là gì? Tính chất, nguồn gốc, cách điều chế Amoniac (NH3)?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 3.39 (481 vote)
 • Tóm tắt: NH3 là loại khí khá phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong tự nhiên … Do tính kiềm, dung dịch amoniac làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: NH3 là loại khí khá phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong tự nhiên, ở dạng đậm đặc vừa có tính ăn mòn vừa nguy hiểm nên yêu cầu sản xuất và bảo quản phải tuân theo quy trình hoặc xử lý nghiêm ngặt hoặc sử dụng một lượng cho phép. Trong công …

Khí Amoniac Làm Giấy Quỳ Tím Ẩm Chuyển Màu Gì – Mới Nhất

 • Tác giả: sieutoc.com.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.14 (450 vote)
 • Tóm tắt: Khí amoniac có công thức phân tử là NH3. NH3 là chất có tính bazo, do đó khi amoniac tác dụng với giấy quỳ tím ẩm thì giấy quỳ tím ẩm sẽ chuyển …

Thuốc thử để nhận biết khí NH3 là – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 2.83 (129 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải chi tiết: – Thuốc thử để nhận biết khí NH3 là quỳ tím ẩm vì NH3 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. – NH3 không phản ứng với 3 chất còn lại nên không …

Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm A. chuyển thành màu đỏ. B

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 2.78 (141 vote)
 • Tóm tắt: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm. A. chuyển thành màu đỏ. B. chuyển thành màu xanh. C. không đổi màu. D. mất màu. Trả Lời. Hỏi chi tiết.

NH3 là gì? Đặc điểm, tính chất, ứng dụng của NH3

NH3 là gì? Đặc điểm, tính chất, ứng dụng của NH3
 • Tác giả: novigas.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 2.73 (157 vote)
 • Tóm tắt: Để làm khô khí NH3 chúng ta nên dùng NaOH. Câu 4: Khí Amoniac làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu gì. Xanh; Đỏ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: NH3 có tan trong nước không? Có, tan nhiều trong nước do hình thành liên kết hidro với phân tử nước. Tại điều kiện thường, 1 lít nước hòa tan được 800ml NH3. Độ tan trong nước của NH3 là 47% ở 0 độ C và 31% ở 25 độ C; 18% ở 50 độ C. Amoniac lỏng …

Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 2.68 (57 vote)
 • Tóm tắt: Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu. … Câu hỏi. Nhận biết. Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu. A. xanh. B. đỏ. C. hồng. D. tím.

Để nhận biết khí NH3 ta dùng: A. Giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh B. Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh C. Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ D. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.56 (127 vote)
 • Tóm tắt: Khi cho giấy quỳ ẩm vào bình đựng khí amoniac ( NH3 N H 3 ) => Giấy quỳ chuyển sang màu xanh. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

KOH, CH3COOH, KCl, amoniac làm quỳ tím chuyển màu gì ?

 • Tác giả: dapanchuan.com
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 2.48 (82 vote)
 • Tóm tắt: CH3COOH (axit axetic) cũng có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng … cho quỳ tím ẩm vào bình đựng khí amoniac thì quỳ tím sẽ hóa màu xanh.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: KOH, CH3COOH, KCl, amoniac làm quỳ tím chuyển màu gì ? đó là câu hỏi được rất nhiều các bạn học sinh quan tâm. Vật với bài viết lần này chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này nhé. Nhưng truosc khi chúng ta tìm hiểu câu hỏi trên thì chúng ta nên …

Cách nhận biết khí NH3 chính xác nhất

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 2.34 (137 vote)
 • Tóm tắt: Số chất khí làm quỳ tím ẩm đổi màu là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Hướng dẫn giải: Quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh: NH 3. Quỳ tím ẩm đổi sang màu đỏ: H 2S, HCl, …

Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.22 (146 vote)
 • Tóm tắt: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là.

Amoniac (NH3) là gì – Ứng dụng của amoniac trong công nghiệp

Amoniac (NH3) là gì - Ứng dụng của amoniac trong công nghiệp
 • Tác giả: vietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 2.02 (200 vote)
 • Tóm tắt: … làm cho quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein từ màu chuyển thành hồng. Do đó để phát hiện amoniac, người ta dùng quỳ tím ẩm để nhận biết.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đánh giá của rất nhiều khách hàng, VIETCHEM là địa chỉ tin cậy cung cấp và phân phối các loại hóa chất thí nghiệm, hóa chất công nghiệp được sản xuất tại các nước nổi tiếng trên thế giới với chất lượng tốt nhất, đảm bảo phục vụ quá trình nghiên …

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.06 (75 vote)
 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: anilin, metyl amin, amoniac. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit.

[CHUẨN NHẤT] Nhận biết NH3 – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 1.92 (112 vote)
 • Tóm tắt: Thuốc thử để nhận biết khí NH3 là quỳ tím ẩm vì NH3 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh. Cùng Top lời giải tìm hiểu về NH3- Amoniac nhé.

Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu gì?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 1.78 (93 vote)
 • Tóm tắt: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm. A. chuyển thành màu xanh. B. không đổi màu. C. mất màu. D. chuyển thành màu đỏ. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A.

Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ tím khô, ẩm vào bình đựng khí amoniac

Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ tím khô, ẩm vào bình đựng khí amoniac
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 1.79 (97 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết tổng hợp Amoniac (NH3) và quỳ tím: File tải miễn phí [LỜI GIẢI]: Hiện … Khi cho giấy quỳ ẩm vào bình đựng khí thì quỳ sẽ chuyển sang màu xanh.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đưa ra dự đoán chính xác về hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ tím khô vào bình đựng khí amoniac là gì, các em học sinh cần nắm vững tính chất hóa học, tính chất vật lý của quỳ tím và khí Amoniac (NH3). Dưới đây là câu trả lời kèm theo giải thích …

1) Khí NH3 có khả năng làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 1.58 (159 vote)
 • Tóm tắt: (1) Khí NH3 có khả năng làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh. (2) Khi đun nóng NH3 với O2 ở nhiệt độ 850 độ C có xúc tác Pt thì sản phẩm tạo thành là khí N2.

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Tin tức

Recommended For You