Bạn đã biết 20+ cho dd naoh có ph 12 hay nhất

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho dd naoh có ph 12 hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu Bài tập phương pháp tính pH được THPT Nguyễn Đình Chiểu đăng tải trong bài viết dưới đây.

Đây là tài liệu rất hữu ích, tổng hợp toàn bộ lý thuyết, phương pháp và bài tập trắc nghiệm tính pH. Hy vọng với tài liệu này các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra, bài thi học kì 1 sắp tới. Đồng thời giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập phương pháp tính pH

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

– Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

– Tính nồng độ H+/OH-

– Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg[H+]

– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tan 3,66 gam hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800ml dung dịch A và 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của Na và Ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. pH của dd thu được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

⇒ [H+] = 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: Cho 15 ml dung dịch HNO3 có pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

⇒ CM(OH-) = 1,5.10-4/10-2 = 1,5.10-2 ⇒ pOH = 1,8 ⇒ pH = 12,2

Bài 5: Hoà tan m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ [H+] = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ [H+] = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

– Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (no)

alpha=frac{n}{n_{o}} h a y alpha=frac{C}{C_{o}}

– Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

K_{a}=frac{left[H^{+}right] cdotleft[A^{-}right]}{[H A]} (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

K_{b}=frac{left[B^{+}right] cdotleft[O H^{-}right]}{[B O H]}

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu thêm vào dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. x

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: Dung dịch A chứa NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: Cho dd hh X gồm HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: Cho dd hh X gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện ly để đạt được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường của dung dịch dựa vào pH ⇒ Xem xét mol axit hay bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà bài toán yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 dung dịch axit có thể tích bằng nhau ta thu được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B cần dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a(mol/l) thu được 200 ml dung dịch A có pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng dung dịch A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. nH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng có pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi dung dịch HCl có pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để pha trộn thành dung dịch có pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: Cho 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với V ml dd hh gồm H2SO40,0375M và HCl 0,0125M thu được dd có pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,15M với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X có pH = 12. Giá trị của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V – 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu nào sai khi nói về pH và pOH của dung dịch ?

A. pH = lg[H+]

B. pH + pOH = 14

C. [H+].[OH-] = 10-14

D. [H+] = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: Dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH < 1

C. pH > 1

D. [H+] > 2,0M

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 cần để trung hoà 10ml dung dịch HCl có pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2nồng độ aM, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 1. Giá trị của a và m lần lượt là

A.0,15 và 2,330

B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 và 4,660

D. 0.05 và 3,495

Bài 8: Cho 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tác dụng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M và KOH 0,29M thu được dung dịch có pH = 2. Giá trị của V là

A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: Ba dung dịch axit sau có cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của chúng tăng theo thứ tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH = a và dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu đúng là

A. a < b =1.

B. a > b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: Cho dd hh X gồm HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: Khi pha loãng dung dịch axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch mới có

A.pH > a

B. pH = a

C. pH < a

D. Cả A, B, C đều đúng

Bài 15: Cần trộn 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 với bao nhiêu ml dung dịch NaOH có pH=10 để thu được dung dịch NaOH có pH = 11.

A.1

B.10

C.100

D.1000.

Bài 16: Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để được dung dịch có pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M thu được 200ml dd có pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd có pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y có pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: Trộn lẫn 2 dd có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. pH của dd thu được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với một thể tích dd gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z có pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l thu được 500 ml dd có pH=2. Giá trị của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được m gam kết tủa và dd còn lại có pH=12. Giá trị của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 500ml dd có pH=x. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 1,9875 gam chất rắn. Giá trị của a và x lần lượt là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l với 250 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M thu được dd có pH=12. Giá trị của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd NaOH nồng độ b mol/l được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100ml dd NaOH nồng độ a mol /l thu được 200ml dd có pH=12. Giá trị của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH=12 . Giá trị của m và x tương ứng là

A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH=13. Giá trị của a và m tương ứng là

A. 0,15 và 2,33.

B. 0,3 và 10,485.

C. 0,15 và 10,485.

D. 0,3 và 2,33.

Câu 32: Có 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thì thu được dung dịch có pH = 4. Giá trị của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: Cho dd NaOH có pH = 12. Để thu được dd NaOH có pH = 11 cần pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. 20 lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: Dung dịch NaOH có pH=11. Để thu được dd NaOH có pH=9 cần pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. 20 lần.

D. 100 lần.

C. Bài tập tự luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 3: Hòa tan 2,4 g Mg trong 150 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu?

Câu 4: Cho 100 ml dd H2SO4 có pH = 2 tác dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau phản ứng?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 5: Lấy 200ml dd H2SO4 có p H = 1 , rồi thêm vào đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M cần cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu được dung dịch có pH = 2.

Câu 7: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A và B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z có pH = 2.Tính tỉ lệ về thể tích giữa dd X và dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl và HNO3 có pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu được dd có pH = 2. Tính CM của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa và 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M và H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka= 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka= 10-9,35 HBrO 10-2M Ka= 10-8,6

Câu 18. Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka= 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka= 10-10,87

Câu 19. Tính pH của các dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1= 10-7 Ka2= 10-12,92

Câu 20. Tính pH của các dung dịch muối : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của các dung dịch muối : C6H5COONa 10-2M Ka= 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka= 10-7,53

Câu 22. Tính pH của các dung dịch muối : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ tồn tại phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml dung dịch NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của dung dịch thu được . Biết Ka NH4+= 10-9,24

Câu 24. Tính pH của dung dịch A gồm HF 0,1M và NaF 0,1M

Tính pH của 1lít dung dịch A trên trong 2 trường hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A và B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z có pH = 2.Tính tỉ lệ về thể tích giữa dd X và dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl và HNO3 có pH = 2 ?

Câu 28: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu được dd có pH = 2. Tính CM của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa và 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 32: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M và H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Top 23 cho dd naoh có ph 12 tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa | Zuni.vn

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 4.89 (618 vote)
 • Tóm tắt: Biết rằng A là dung dịch NaOH có pH = 12 và B là dung dịch H2SO4 có pH = 2. Để phản ứng đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V1 và …

Top 15 Pha Loãng Dd Naoh Có Ph12 hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.73 (341 vote)
 • Tóm tắt: Xếp hạng 4,5 (11.577) Gọi V, V’ lần lượt là thể tích dung dịch NaOH có pH = 12, pH = 11. Do pH = 12 => pOH = 2 => […

Hóa 11 – NaOH pH=12 | Cộng đồng Học sinh Việt Nam

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 4.52 (343 vote)
 • Tóm tắt: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch X ) .Thêm 0535 g NH4Cl vào 100 ml … Bạn có 1 Tin nhắn và 1 Thông báo mới. … D. Xanh, sau hoá đỏ …

Dung dịch NaOH có pH12 pha loãng dung dịch này bằng nước để được dd NaOH cópH10 tỉ lệ V NaOH / V H2O bằng bao nhiêu

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2022
 • Đánh giá: 4.38 (482 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch NaOH có pH=12 pha loãng dung dịch này bằng nước để được dd NaOH cópH=10 tỉ lệ V NaOH / V H2O bằng bao nhiêu.

Số ml dung dịch NaOH có pH 12 cần để trung hoà 10ml dung dịch HCl có pH 2

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 3.99 (225 vote)
 • Tóm tắt: Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 cần để trung hoà 10ml dung dịch HCl có pH = 2 câu hỏi 4018507 – hoidap247.com.

Dung dịch NaOH có pH 12. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH mới có pH 11?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 3.95 (450 vote)
 • Tóm tắt: A. 10. · B. 100. · C. 1000. · D. 10000. · Gọi V, V’ lần lượt là thể tích dung dịch NaOH có pH = 12, pH = 11. Do pH = 12 => pOH = 2 => [OH-] = 10-2M => nOH-trước …

Cho dd NaOH có pH 12. Để thu được dd NaOH có pH 11 cần pha loãng dd NaOH ban đầu

 • Tác giả: share.shub.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 3.65 (307 vote)
 • Tóm tắt: Để thu được dd NaOH có pH = 11 cần pha loãng dd NaOH ban đầu 10 lần. … https://share.shub.edu.vn/questions/cho-dd-naoh-co-ph-12-de-thu- …

Có V lít dung dịch NaOH pH = 12. Khi pha loãng dung dịch này 10

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 11/30/2022
 • Đánh giá: 3.59 (541 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Có V lít dung dịch NaOH pH = 12. Khi pha loãng dung dịch này 10 lần ( thêm 9V H2O vào ) thì dung dịch thu được có pH bằng. A 11; B 10; C 13; D 12.

Dung dịch NaOH có pH 12. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH mới có pH 11?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.24 (234 vote)
 • Tóm tắt: Cho ba dung dịch có cùng giá trị pH, các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự nồng … nhau : HCl ( pH = a) ; H2SO4 (pH = b) ; NH4Cl (pH = c); NaOH ( pH = d).

Hóa học Lớp 11: Dung dịch NaOH có pH 12. Nồng độ mol/lit của dung dịch NaOH là

 • Tác giả: giasuhoangkhang.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 3.15 (519 vote)
 • Tóm tắt: Hóa học Lớp 11: Dung dịch NaOH có pH = 12. Nồng độ mol/lit của dung dịch NaOH là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều. { “@context”:

Trộn 100 (ml) dung dịch H2SO4 với 100 (ml) dd NaOH có pH 12. Dung dịch thu được có pH 2. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4ban đầu

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 11/21/2022
 • Đánh giá: 2.94 (134 vote)
 • Tóm tắt: Trộn 100 (ml) dung dịch H2SO4 với 100 (ml) dd NaOH có pH = 12. Dung dịch thu được có pH = 2. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4ban đầu. A 0015M. B 0,02M.

Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch X). Thêm … – Hoc24h.vn

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 2.73 (182 vote)
 • Tóm tắt: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch X). Thêm 0,535 gam NH4Cl vào 100 ml dung dịch X, đun sôi, để nguội rồi thêm ít giọt dung dịch quỳ tím.

Cho dung dịch NaOH có pH 12 (dung dịch A) [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.62 (127 vote)
 • Tóm tắt: b) Cho 0,5885 gam muối NH4Cl vào 100ml dung dịch A và đun sôi dung dịch, sau đó làm nguội và thêm một ít phenolphtalein vào. Hỏi dung dịch có …

X là dung dịch NaOH có pH 12 Y là dung dịch H2SO4 có pH 2. Để trung hòa 200 ml dung dịch X cần V ml dung dịch Y. Gi?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.67 (186 vote)
 • Tóm tắt: D. 300. Đáp án B. Giải: X có pH = 12 ⇒ pOH = 14 – 12 = 2 ⇒ [OH …

Bài 6.17 trang 57 sách bai tập (SBT) Hóa 12:Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH 12,5 cần phải dùng bao

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.55 (154 vote)
 • Tóm tắt: a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?. Bài 6.17 trang 57 sách bai tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 25.

BÀI TẬP pH CỦA DUNG DỊCH

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.29 (196 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Cho các dd có cùng nồng độ mol: HNO3; CH3COOH; NH3; NaCl; NaOH. … Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 0,1 gam NaOH vào nước thu được 250ml dd có pH là A. 2.

Có 250 ml dung dịch NaOH có pH 13. Cần thêm bao nhiêu lít nước cất để thu được dung dịch bazơ có pH 12

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 2.36 (86 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch sau pha có pH = 12. ⇒ pOH = 2 ⇒ [OH-] = 0,01 M. ⇒ CNaOH= 0,01 M. – Do số mol của NaOH trong dung dịch không đổi nên thể tích của dung dịch sau …

a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH 12,5 cần phải dùng

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.18 (146 vote)
 • Tóm tắt: b) Để kết tủa hoàn toàn ion Cu2+ trong 200 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 6.10- 3 M cần phải dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH nói trên? Lời giải: a) pH = 12 …

Thể tích dung dịch NaOH có pH12 cần dùng để trung hòa dd X chứa H 0,02mol Na 0,025mol NO3- và 0,005mol SO42- là?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 2.13 (162 vote)
 • Tóm tắt: Thể tích dung dịch NaOH có pH=12 cần dùng để trung hòa dd X chứa H+ ; 0,02MOL Na+ ; 0,025mol NO3- và 0,005mol SO42- là:(ở 25 độC) A.2,0 lít B.0,5 lít C.1,5 …

Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH 12, thu

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 1.9 (82 vote)
 • Tóm tắt: … 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới cố pH = 4. … Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH.

Câu 5. Cần pha loãng dd NaOH có pH 12 bao nhiêu lần để thu được dd có pH 11 ? 

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 1.97 (186 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4. Chọn câu trả lời sai : · Câu 6. Một dung dịch có [OH-] = 0,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là: · Câu 7. Trộn 60 mldd HCl 0,05M với 40 ml dd NaOH 0,1 M …

Trộn 100 ml dung dịch có pH 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH 12. Giá trị

 • Tác giả: 7scv.com
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 1.78 (198 vote)
 • Tóm tắt: Dd sau phản ứng có pH = 12 → dư bazo và có pOH =14-12=2 … Ta có n_{NaOH} = n_{H+ }+ n_{OH dư} = 0,01 + 0,002 = 0,012 mol → a = 0,12M

Tính ph của dung dịch NaOH 0 .01m

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.61 (133 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là bao nhiêu? A. 2. B. 12. C. 3. D. 13. Lời giải: Đáp án đúng: B. Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là 12.

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Tin tức

Recommended For You