Lưu ngay 20+ văn phòng công chứng văn giang hot nhất bạn cần biết

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về văn phòng công chứng văn giang hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

PHÒNG CÔNG CHỨNG

I. Vị trí, chức năng

Phòng Công chứng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp về công tác công chứng. Phòng Công chứng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở của Phòng Công chứng đặt tại Sở Tư pháp Hậu Giang.

Phòng Công chứng có chức năng thực hiện chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính xác thực, hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng đề án, kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác công chứng tại địa phương.

2. Công chứng các hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng.

3. Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bảo sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo thanh quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

5. Quản lý công tác tổ chức, lưu trữ hồ sơ công chứng, quản lý sử dụng tài sản của đơn vị theo đúng quy định.

6. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

7. Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Công chứng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (không quá 02 người), các Công chứng viên, kế toán, thủ quỹ và viên chức khác.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện một số nội dung công việc cụ thể do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện các nội dung công việc đó. Khi Trưởng phòng đi vắng, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng công chứng thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

2. Biên chế của Phòng Công chứng là biên chế sự nghiệp, số lượng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trên tổng số biên chế sự nghiệp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

NOTARY

I . Position, function

Notary Office is a non-business unit with revenue, under the Department of Justice of Hau Giang province, subject to the professional guidance of the Department of Justice and the Ministry of Justice on notarization work. The Notary Office has legal status, has its own seal and account, and its head office is located at Hau Giang Department of Justice.

The Notary Office has the function of certifying the authenticity and legality of contracts and other civil transactions in writing (hereinafter referred to as contracts and transactions), authenticity, legality and not contrary to morality of the translation of a document or document from Vietnamese into a foreign language or from a foreign language into Vietnamese (hereinafter referred to as the translation) which must be notarized as required by law, or an individual or organization request notarization.

II. Duties and powers

1. Coordinating with specialized divisions of the Department of Justice to assist the Director of the Department of Justice in formulating schemes and plans, and performing the function of advising the Provincial People’s Committees on state management of notary work in local.

2. Notarization of contracts and transactions in accordance with the Law on Notarization.

3. Authentication of copies from originals, authentication of papers in accordance with the Decree No. 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 by the Government on issuance of copies from original books, certification of copies from original, signature authentication and contract and transaction authentication.

4. Develop work programs and plans, make reports on revenue and expenditure estimates and annual financial settlement reports according to regulations.

5. Manage the organization, storage of notarized documents, management and use of assets of the unit in accordance with regulations.

6. Well organize the reception of people and settle complaints and denunciations according to the competence.

7. To perform tasks related to the functions and tasks of the Division assigned by the Director of the Department of Justice.

III. Organizational structure and staffing

1. The Notary Office has its Head, Deputy Heads (no more than 02 people), Notaries, accountants, treasurers and other public employees.

a) The Head of Division is the head of the unit, manages and directs all activities of the Division, is responsible before the law and the Director of the Department for all activities of the Division.

b) The Deputy Head is an assistant to the Head of the Division, performs a number of specific work tasks assigned by the Head of the Division and is responsible to the Head of the Division for the results of the implementation of such tasks. When the Head of Division is away, a Deputy Head of Division is authorized by the Head of Division to run the activities of the Division.

c) The appointment and dismissal of the Head and Deputy Head of the Notary Office shall comply with the provisions of law or regulations on decentralization of management of cadres, civil servants and public employees.

2. The payroll of the Notary Office is the non-business payroll, the number of which is decided by the Director of the Department of Justice out of the total number of non-business payroll assigned by the Chairman of the Provincial People’s Committee.

Top 23 văn phòng công chứng văn giang tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Văn phòng Công chứng Minh Lương – Sở Tư pháp

 • Tác giả: stp.kiengiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2023
 • Đánh giá: 4.77 (553 vote)
 • Tóm tắt: Văn phòng Công chứng Minh Lương. – Địa chỉ: 776 Khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. – Số điện thoại: 02973 619 317 …

Công chứng Vạn Xuân

Công chứng Vạn Xuân
 • Tác giả: congchungvanxuan.com.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 4.44 (480 vote)
 • Tóm tắt: Từ các thông tin trong nội dung bài viết như “là nạn nhân của vụ lừa đảo từ mua nhà dù đã thực hiện công chứng qua Văn phòng công chứng Vạn Xuân (số 48 Giang …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ba đứa trẻ con chị Nguyễn Thị Thúy Loan tại thôn Công Lương, xã Thủy Vân chăm chú bóc từng cây xúc xích mà thành viên nhóm tặng. Chồng mất vì ung thư khi vừa mang bầu được tháng thứ 3, một mình nuôi 3 con khôn lớn, đợt mưa lũ vừa rồi đã khiến toàn …

Công Chứng Trà Giang | Chính Trực – Công Tâm

 • Tác giả: congchungtragiang.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 4.25 (587 vote)
 • Tóm tắt: Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Trà Giang được thành lập theo Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số 573/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội cấp …

Văn phòng công chứng tại Hưng Yên – Mới nhất

 • Tác giả: banggiadatnen.com
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 4.1 (297 vote)
 • Tóm tắt: Banggiadatnen.com hi vọng mang lại nhiều thông tin hữu ích đến quý khách. Tin Mới. van phong cong chung tai lai chau. Văn phòng công chứng tại Lai Châu – Mới …

Thông tin VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĂN GIANG

 • Tác giả: doanhnghiepmoi.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2023
 • Đánh giá: 3.89 (214 vote)
 • Tóm tắt: Tên doanh ngiệp: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĂN GIANG ; Tên giao dịch: NO 5 NOTARY OFFFICE ; Mã số thuế: 0900545246 ; Ngày cấp: 29/03/2010 ; Tình trạng hoạt động:.

Công chứng tại nhà Bắc Giang nhanh, đơn giản

Công chứng tại nhà Bắc Giang nhanh, đơn giản
 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2022
 • Đánh giá: 3.74 (215 vote)
 • Tóm tắt: Văn phòng công chứng XƯƠNG GIANG:
  Phòng công chứng số 1 Tỉnh Bắc Giang:
  Văn phòng công chứng TẤT ĐẠT:
  Văn phòng công chứng THIÊN LONG:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 3. Các bên tham gia giao dịch có tên ghi trong hợp đồng ký tên vào sổ lưu, nhận hồ sơ và đóng phí công chứngThực hiện ngoài Phòng Công chứng đối với những người già yếu, người bị tạm giam, người đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng …

Văn phòng công chứng tại Hưng Yên – Danh sách mới 2021

Văn phòng công chứng tại Hưng Yên - Danh sách mới 2021
 • Tác giả: giagocchudautu.com
 • Ngày đăng: 01/04/2023
 • Đánh giá: 3.4 (573 vote)
 • Tóm tắt: Văn phòng công chứng tại Hưng Yên #2021. Tìm hiểu ngay danh sách các văn phòng công chứng tại Hưng Yên cập nhật mới nhất 2021.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Văn phòng công chứng tại Hưng Yên #2021. Các bạn đang có nhu cầu chứng thực, sao y, công chứng cmnd, công chứng hồ sơ xin việc, công chứng hợp đồng hợp đồng thuê, mua bán giao dịch nhà đất Hưng Yên, giấy ủy quyền … tại Hưng Yên mà chưa biết có văn …

Dịch vụ công chứng tại Huyện Văn Giang

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 3.34 (233 vote)
 • Tóm tắt: Làm sao để biết được địa điểm văn phòng nào có dịch vụ công chứng tin cậy, uy tín, chính xác và nhanh chóng ở ngay trung tâm TPHCM.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra hồ sơ xem có hợp lệ hay không, nếu hồ sơ thiếu hoặc không đủ cơ sở để giải quyết, công chứng viên sẽ giải thích rõ lý do sau đó yêu cầu khách hàng bổ sung. Công chứng viên cũng có quyền …

Dịch thuật công chứng MT Huyện Văn Giang: 10 ngôn ngữ

 • Tác giả: dichthuatmientrung.com.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 3.01 (459 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Giá dịch thuật công chứng tiếng Nhật:
  ✅ Giá dịch thuật công chứng tiếng Anh:
  ✅ Giá dịch thuật công chứng tiếng Hàn:
  ✅ Giá dịch thuật công chứng tiếng Trung:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với file dịch lấy nội dung, quý khách hàng chỉ cần dùng smart phone chụp hình gửi mail là được. Đối với tài liệu cần dịch thuật công chứng, Vui lòng gửi bản Scan (có thể scan tại quầy photo nào gần nhất) và gửi vào email cho chúng tôi là đã dịch …

Văn phòng công chứng tại Hưng Yên

Văn phòng công chứng tại Hưng Yên
 • Tác giả: banggiachudautu.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 2.89 (75 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết này, banggiachudautu.vn cung cấp đến bạn thông tin các văn phòng công chứng đang hoạt động tại tỉnh Hưng Yên năm 2021. Các Văn phòng công chứng tại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tỉnh Hưng Yên có sự phát triển vượt trội trong ngành kinh tế, cơ cấu kinh tế chia thành 3 phần: công nghiệp xây dựng, nuôi trồng nông nghiệp và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh 2 lĩnh vực chính là công nghiệp xây dựng …

Văn phòng công chứng Văn Giang

 • Tác giả: congtyviet.org
 • Ngày đăng: 01/13/2023
 • Đánh giá: 2.79 (180 vote)
 • Tóm tắt: Thông tin giao dịch · Tên chính thức: Văn phòng công chứng Văn Giang · Tên giao dịch: NO 5 NOTARY OFFFICE · Địa chỉ trụ sở: 77A – Thị trấn Văn Giang – Huyện Văn …

Văn phòng công chứng Văn Giang

 • Tác giả: congtys.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 2.67 (148 vote)
 • Tóm tắt: Văn phòng công chứng Văn Giang, mã số thuế 0900545246, có tên giao dịch NO 5 NOTARY OFFFICE và tên đăng ký là Văn phòng công chứng Văn Giang, …

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI VĂN GIANG (Nay là Đại Dương Long)

 • Tác giả: thuaphatlaivangiang.com
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.67 (185 vote)
 • Tóm tắt: Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác, để hiểu hơn về …

Văn Phòng Công Chứng Văn Giang

 • Tác giả: trangvang.biz
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 2.52 (195 vote)
 • Tóm tắt: Địa chỉ. Văn Phòng Công Chứng Văn Giang. 179, Hòa Bình, Hưng Yên Số điện thoại: 02213933678. Văn Phòng Công Chứng Văn Giang là một địa điểm được sắp xếp …

Văn phòng công chứng văn giang

Văn phòng công chứng văn giang
 • Tác giả: luatsutran.vn
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 2.35 (94 vote)
 • Tóm tắt: văn phòng công chứng văn giang, giấy tờ trong thực hiện các giao dịch của tổ chức, cá nhân, pháp luật quy định về công chứng, chứng thực.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong đề án cần nêu rõ sự cần thiết của việc thành lập văn phòng công chứng, dự kiến về việc tổ chức, tên gọi, nhân sự và địa điểm đặt trụ sở. Trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập phòng công chứng …

Văn Phòng Công Chứng Văn Giang

 • Tác giả: sosanhnha.com
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 2.28 (193 vote)
 • Tóm tắt: Đánh giá của người dùng về Văn Phòng Công Chứng Văn Giang được cập nhật từ google ; M · Meickel Saputro · Ok ; D · Dang Trung · Sạch sẽ, có chỗ đỗ xe ô tô, xe máy. Có …

Văn phòng công chứng Văn Giang

 • Tác giả: topvietnam.com
 • Ngày đăng: 11/20/2022
 • Đánh giá: 2.1 (108 vote)
 • Tóm tắt: Văn phòng công chứng Văn Giang, Mã số 0900545246, với tên giao dịch NO 5 NOTARY OFFFICE, tên tiếng anh Van phong cong chung Van Giang và tên đăng ký là Văn …

Dịch thuật công chứng huyện Văn Giang sự lựa chọn hoàn hảo

Dịch thuật công chứng huyện Văn Giang sự lựa chọn hoàn hảo
 • Tác giả: dichthuata2z.com
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 2.02 (98 vote)
 • Tóm tắt: Với nhu cầu và nguồn lợi nhuận khổng lồ đã có rất nhiều những văn phòng dịch thuật mở ra cùng mục đích móc hầu bao từ khách hàng mà không quan tâm chất lượng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch thuật là ngành đang khá phát triển hiện nay. Với nhu cầu và nguồn lợi nhuận khổng lồ đã có rất nhiều những văn phòng dịch thuật mở ra cùng mục đích móc hầu bao từ khách hàng mà không quan tâm chất lượng những bản dịch cũng như giá thành. Không …

Top 3 địa chỉ dịch thuật công chứng tại Hưng Yên chất lượng

 Top 3 địa chỉ dịch thuật công chứng tại Hưng Yên chất lượng
 • Tác giả: dichthuatuytin.com
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 2.03 (141 vote)
 • Tóm tắt: Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Khu đô thị mới, Văn Giang, Hưng Yên; Số điện thoại: 0948944222. 3. Công ty TNHH …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hệ thống A2Z bao phủ khắp đất nước, trong đó có cả Hưng Yên. Việc sở hữu số lượng nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao giúp cho A2Z nhận được nhiều lòng tin của khách hàng. Ngoài tiếng Anh, thì A2Z còn dịch thuật công chứng …

Văn Phòng Công Chứng Văn Giang

 • Tác giả: hung-yen.congtydoanhnghiep.com
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 1.8 (77 vote)
 • Tóm tắt: Văn Phòng Công Chứng Văn Giang Thành lập ngày 29-03-2010 có mã số thuế là 0900545246 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Đường 179, …

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

 • Tác giả: sotuphap.hungyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 1.72 (103 vote)
 • Tóm tắt: 2, VPCC Văn Lâm, Số nhà 36, thôn Trung Lê, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, 2, Lý Thị Hương Giang. 3, Phòng Công chứng số 1, Phố Nối, …

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

 • Tác giả: sotuphap.tiengiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 1.76 (110 vote)
 • Tóm tắt: Công văn số 124/STP-HC&BTTP ngày 03/02/2023 của Sở Tư pháp V/v cung cấp thông … đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng – 07/02/2023 (số lượt xem: 7).

Danh sách văn phòng công chứng tỉnh Hưng Yên chi tiết 2023

Danh sách văn phòng công chứng tỉnh Hưng Yên chi tiết 2023
 • Tác giả: invert.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2022
 • Đánh giá: 1.55 (111 vote)
 • Tóm tắt: Đội ngũ INVERT cập nhật mới nhất danh sách văn phòng công chứng tỉnh Hưng Yên tại thời điểm năm 2023. Hi vọng quý nhà đầu tư bất động sản có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: * Vào thứ 7, chủ nhật văn phòng công chứng ở tỉnh Hưng Yên có làm việc không? Các văn phòng công chứng ở tỉnh Hưng Yên hầu hết không làm việc cuối tuần. Nhưng mà các văn phòng công chứng tại tỉnh Hưng Yên vẫn phục vụ khách hàng nếu có nhu cầu. Mức …

Recommended For You