Bạn đã biết 21 huyện tân kỳ có bao nhiêu xã hay nhất bạn nên biết

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về huyện tân kỳ có bao nhiêu xã hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Dân số có 36.073 hộ, 140.010 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 7.364 hộ, 32.288 khẩu, chiếm 21,7%. Toàn huyện có 44 xóm, bản của 12 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Dân tộc Thái sinh sống tập trung ở các xã: Tiên Kỳ, Đồng Văn, Phú Sơn, Hương Sơn, Nghĩa Dũng, Nghĩa Bình, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Thái; Dân tộc Thổ sống tập trung tại các xã: Tân Hợp, Tân Xuân, Giai Xuân, Đồng Văn, Nghĩa Phúc, Nghĩa Hoàn. Dân cư phân bố không đồng đều, trong quá trình sinh sống, công tác, đồng bào các dân tộc sống xen cư với nhau ở các xã, thị trấn.

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về công tác dân tộc; Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 17/3/2016 về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI; Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 05/12/2016 về thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 về tăng cường đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc;… Ban hành Kế hoạch số 249-KH/HU ngày 05/2/2020 triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Ban hành Kế hoạch số 43-KH/BCĐ ngày 10/6/2021 xây dựng mô hình dân vận khéo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xóm Đồng Kho-Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng. Tổng kết thực hiện chính sách theo Quyết định 84/2006/QĐ-UBND, ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tập trung thu hút các dự án phát triển kinh tế, xã hội vào các xã vùng dân tộc thiểu số, như dự án trang trại chăn nuôi tại xã Nghĩa Dũng với tổng mức đầu tư tăng thêm 40 tỷ đồng. Tiếp tục đầu tư 2 dự án Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Giai Xuân và Tân Hợp do Công ty BAF làm chủ dự án với tổng mức đầu tư 1.240 tỷ đồng; đầu tư 2 dự án trang trại chăn nuôi tại xã Tân hợp với tổng mức đầu tư 226,95 tỷ đồng; dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ tại xã Tân Hợp với tổng mức đầu tư 235,9 tỷ đồng. Hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy sản xuất vật liệu tại xóm Thắm xã Nghĩa Hoàn; dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo chương trình 135 tại xã Nghĩa Thái, Kỳ Sơn, Tân Xuân đưa vào sử dụng năm 2021; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại Quyết định số 4588/QĐ-UBND, ngày 16/12/2020 với tổng kinh phí là 375 triệu đồng.

Sáu tháng đầu năm 2021, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số Tân Kỳ tiếp tục phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia và động viên người thân, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phòng chống Covid-19, đóng góp xây dựng Nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện. Người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu đi ngược lại đường lối của Đảng, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân; thông tin và có thái độ kiên quyết đối với việc truyền đạo trái phép trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiêu biểu trong lĩnh vực này có ông Đinh Xuân Kết, Trương Văn Thành xã Đồng Văn; ông Trương Văn Cầu, Trương Văn Nội xã Nghĩa Phúc; Vi Văn Biên xóm Quyết Thắng xã Phú Sơn; ông Lô Văn Khánh, xóm 1, Kẻ Diện xã Tiên Kỳ,… Năm 2020, có 5/12 Đảng bộ xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Nghĩa Hoàn, Giai Xuân, Đồng Văn, Nghĩa Bình, Nghĩa Phúc), các Đảng bộ xã còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên lĩnh vực kinh tế, những người uy tín làm gương và tích cực vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi dê, gà ở các xã Đồng Văn, Nghĩa Phúc, Phú Sơn,…; mô hình làm kinh tế VACR ở Hương Sơn, Nghĩa Dũng; mô hình dệt thổ cẩm ở xã Tiên Kỳ, đan võng gai ở xã Giai Xuân,… Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, người người uy tín có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và bảo vệ các thuần phong mỹ tục, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương, tích cực vận động nhân dân ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh xóm làng sạch đẹp, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội điển hình có ông Hà Đình Thọ, xóm Giang, Nghĩa Thái; ông Vi Công Thám xóm Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng; ông Trương Công Bình, xóm Kẻ Giếng, xã Tiên Kỳ; ông Trương Văn Chất, ở xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân.

Trong thời gian tới, huyện Tân Kỳ tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng cho đồng bào các dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 17/3/2016 về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI; Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 05/12/2016 về thực hiện Đề án 02 – ĐA/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi tăng năng suất và chất lượng giá trị hàng hóa; nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân. Tập trung tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo. Đảm bảo tỷ lệ trẻ em đến trường, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, không có học sinh bỏ học. Phấn đấu tăng thêm 2 – 3 làng văn hoá/ năm, 71% gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đạt gia đình văn hoá. Tích cực bảo tồn, phát huy nét văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Vận động đồng bào tham gia tích cực trong xây dựng các mô hình, điển hình và đẩy mạnh Phong trào thi đua Dân vận khéo, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nhất là tội phạm ma tuý; phòng chống buôn bán người, nêu cao tinh thần cảnh giác; bài trừ việc tổ chức tuyên truyền lôi kéo đồng bào dân tộc tham gia các loại đạo lạ, truyền đạo trái phép trên địa bàn; tích cực tham gia phòng chống Covid-19; chống mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nguyễn Mạnh Khôi

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy

Top 21 huyện tân kỳ có bao nhiêu xã tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Nghệ An

 • Tác giả: diaocthinhvuong.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 4.77 (273 vote)
 • Tóm tắt: Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với 460 đơn vị hành chính … 208, Huyện Tân Kỳ, 423, Xã Tân An, 17305, Xã.

Chi tiết 34 xã, phường, thị trấn mới của Hà Tĩnh sau sắp xếp

 • Tác giả: baohatinh.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2023
 • Đánh giá: 4.44 (570 vote)
 • Tóm tắt: Xã Lâm Hợp giáp các xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Văn và thị xã Kỳ Anh;. Sau khi sắp xếp, huyện Kỳ Anh có 20 đơn vị hành chính cấp xã. Chi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1) Thành lập xã Điền Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ 49,80 km2 diện tích tự nhiên, 2.732 người của xã Phương Mỹ và toàn bộ 14,00 km2 diện tích tự nhiên, 2.031 người của xã Phương Điền. Sau khi thành lập, xã Điền Mỹ có 63,80 km2 diện tích tự nhiên và quy …

TẢI Bản đồ hành chính huyện Tân Yên (Bắc Giang) khổ lớn mới 2023

TẢI Bản đồ hành chính huyện Tân Yên (Bắc Giang) khổ lớn mới 2023
 • Tác giả: bandovietnam.com.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.22 (442 vote)
 • Tóm tắt: Tổng An Lễ có 6 xã: An Lễ, Ngô Xá, Lăng Cao, Khánh Giàng, Bảo Lộc, Ước Lễ. Tổng Bảo Lộc Sơn có 4 xã: Bảo Lộc Sơn, Chung Sơn, Tưởng Sơn, Kim …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Huyện Yên Thế: đông – tây cách nhau 32 dặm, nam – bắc cách nhau 42 dặm; phía đông đến giang phận huyện Bảo Lộc 8 dặm, phía tây đến địa phận huyện Hiệp Hòa, phủ Thiên Phúc 24 dặm; phía nam đến địa giới huyện Yên Dũng 9 dặm, phía bắc đến địa giới …

Xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

 • Tác giả: diaocthongthai.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.05 (452 vote)
 • Tóm tắt: Có thể bạn quan tâm. Huyện Tân Kỳ có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã. Thị trấn Tân Kỳ

Số: 52/2007/NĐ-CP – Nghệ An

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2022
 • Đánh giá: 3.81 (320 vote)
 • Tóm tắt: Xã Hậu Thành còn lại 798,60 ha diện tích tự nhiên và 5.184 nhân khẩu. Huyện Yên Thành có 38 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hậu Thành, Hùng Thành, Bảo …

Tổng quan – UBND Huyện Tân Phú

 • Tác giả: tanphu.dongnai.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 3.64 (340 vote)
 • Tóm tắt: * Huyện có 18 đơn vị hành chính gồm: 1 thị trấn Tân Phú và 17 xã: Phú Thịnh, Phú Bình, Phú Xuân, Phú Sơn, Phú Lộc, Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Phú Điền, Trà Cổ, Phú …

Quá trình hình thành và phát triển – huyện Phú Giáo

 • Tác giả: phugiao.binhduong.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 3.57 (222 vote)
 • Tóm tắt: Cuối thế kỷ XVII nhà Nguyễn cử quan lại vào tổ chức chính quyền phân chia vùng đất … Khi đó Phú Giáo chỉ có 5 xã: Phước Hòa, Bình Mỹ, Tân Bình, Vĩnh Hòa, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, trong suốt chặng đường dài lịch sử, tổ chức hành chính của huyện thường xuyên biến động, đặc biệt từ sau 1954 cho đến những năm gần đây. Tuy nhiên, từ khi tái lập huyện Phú Giáo vào năm 1999 đến nay, với những điều kiện tổ chức quản lý …

Các xã thị trấn – Huyện Bình Sơn – UBND tỉnh Quảng Ngãi

 • Tác giả: admin.quangngai.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 3.31 (251 vote)
 • Tóm tắt: UBND xã Bình Tân Phú, Phú Nhiêu, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn … Tham dự hội nghị, còn có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Trung, Phó Ban thi đua khen thưởng …

Nghệ An có bao nhiêu huyện, thị xã, dân tộc ?

Nghệ An có bao nhiêu huyện, thị xã, dân tộc ?
 • Tác giả: baonhieu.net
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.08 (373 vote)
 • Tóm tắt: Nghệ An có tổng cộng 1 thành phố lớn là thành phố Vinh, 3 thị xã và có … Qùy Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thành phố lớn của Nghệ An có tên là Vinh 3 thị xã lớn tại Nghệ An là: Cửa Lò, Hoàng Mai và Thái Hòa 17 huyện tổng cộng của tỉnh Nghệ An bao gồm: Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, …

Huyện Tân Kỳ

 • Tác giả: tanky.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 2.96 (190 vote)
 • Tóm tắt: Tông báo của CTUBND huyện tại phiên làm việc với xã Đồng Văn về thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2023 · Tân Kỳ triển khai …

Giới thiệu khái quát huyện Tân Kỳ

 • Tác giả: vansudia.net
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 2.79 (74 vote)
 • Tóm tắt: Diện tích đất này phân bố chủ yếu ở các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Phúc, Tân Xuân, Giai Xuân. – Đất phù sa có nhiều sản phẩm Feralít có diện tích …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Lợi thế so sánh của địa điểm dự án: Dự án nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh và nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện …

Huyện Tân Uyên – UBND tỉnh Lai Châu

 • Tác giả: laichau.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.71 (129 vote)
 • Tóm tắt: Phía Bắc giáp huyện Tam Đường; phía Nam giáp huyện Than Uyên; phía Đông giáp huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai); phía Tây giáp huyện Sìn Hồ. Huyện có 10 …

Danh sách các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An

 • Tác giả: nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 2.59 (50 vote)
 • Tóm tắt: 1 · 25 – Lê Mao – TP Vinh – NA ; 2 · Tân Tiến – Thị xã Thái Hoà – NA ; 3 · Đường Nguyễn Sinh Cung – Thị xã Cửa Lò – NA ; 4 · K5 Thị trấn Huyện Anh Sơn – NA ; 5. UBND …

Huyện Tân Kỳ có bao nhiêu xã, nằm ở đâu và thuộc tỉnh thành nào?

 • Tác giả: dayhoctot.com
 • Ngày đăng: 01/02/2023
 • Đánh giá: 2.52 (122 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang cần tra Huyện Tân Kỳ có bao nhiêu xã? Thuộc tỉnh thành nào và nằm ở … Như vậy, theo cập nhật mới nhất năm 2022 của dayhoctot.com thì có tất cả 22 xã.

167 xã, phường ở Nghệ An thuộc vùng đỏ

167 xã, phường ở Nghệ An thuộc vùng đỏ
 • Tác giả: dbndnghean.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 2.35 (66 vote)
 • Tóm tắt: Các địa phương có số xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ nhiều gồm: … 2 huyện có số ca nhiễm Covid-19 thấp nhất tỉnh Nghệ An. Theo báo cáo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các địa phương có số xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ nhiều gồm: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TP Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên… Trong đó, huyện Quỳnh Lưu có 33 xã, phường, thị trấn thì có đến 26 đơn vị thuộc vùng đỏ, 3 đơn vị vùng vàng và 4 đơn vị vùng …

Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả: phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 2.28 (193 vote)
 • Tóm tắt: Tổng số xã, thị trấn là 17 xã miền núi: Mỹ Thuận, Tân Phú, Thu Ngạc, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, …

Nghệ An có bao nhiêu huyện? Tổng quan địa lý Nghệ An

 • Tác giả: smartland.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2023
 • Đánh giá: 2.29 (67 vote)
 • Tóm tắt: Thành phố: Vinh · Thị xã: X.Hoàng Mai, x.Thái Hòa và x.Cửa Lò · 17 huyện: Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Đô Lương, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đến năm 1831, vua Minh Mạng chia vùng đất Nghệ An thành 2 tỉnh: Hà Tĩnh (nam sông Lam) và Nghệ An (bắc sông Lam). Từ năm 1976 – 1991, Hà Tĩnh và Nghệ An sáp nhập thành một tỉnh gọi là Nghệ Tĩnh. Từ năm 1991 đến nay, Nghệ Tĩnh lại tách ra thành 2 …

Thông tin Huyện Tân Kỳ Nghệ An

 • Tác giả: linkcard.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.04 (110 vote)
 • Tóm tắt: Vì vậy mã vùng của Huyện Tân Kỳ Nghệ An cũng có sự thành đổi từ 038 trở thành 0238. … Huyện Tân Kỳ có bao nhiêu phường xã? Huyện Tân Kỳ là một huyện quan …

NGHỆ AN CÓ BAO NHIÊU HUYỆN

 • Tác giả: giaoducphanthiet.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2022
 • Đánh giá: 1.92 (150 vote)
 • Tóm tắt: Tỉnh nghệ an có bao nhiêu xã phường thị trấn? Với diện tích tự nhiên khoảng 16.493,7 km2 thì … Huyện Tân Kỳ tất cả bao nhiêu xã, thị trấn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Huyện Quỳnh Lưu có 33 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 32 xã: Thị trấn Cầu Giát, Xã Quỳnh Thắng, Xã Quỳnh Tân, Xã Quỳnh Châu, Xã Tân Sơn, Xã Quỳnh Văn, Xã Ngọc Sơn, Xã Quỳnh Tam, Xã Quỳnh Hoa, Xã Quỳnh Thạch, Xã Quỳnh Bảng, …

Huyện Tân Kỳ ở Nghệ An sẽ giảm 118 thôn, xóm sau sáp nhập

 • Tác giả: baonghean.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2023
 • Đánh giá: 1.96 (61 vote)
 • Tóm tắt: Theo thống kê, toàn huyện Tân Kỳ hiện có 22 đơn vị cấp xã, thị trấn, với tổng số 269 thôn, xóm, khối (xóm). Qua khảo sát thực tế có gần 200 xóm …

Huyện Tân Kỳ – Nghệ An

 • Tác giả: trinhdinhlinh.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 1.82 (164 vote)
 • Tóm tắt: 1.1 Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Tân Kỳ … (người/km²)Thành phố Vinh431xx2341303.7141052.893Thị xã Cửa Lò 432xx90 70.39827,82.531Thị xã …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này …

Recommended For You