Bạn đã biết 21 các dạng bị động đặc biệt tốt nhất hiện nay

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về các dạng bị động đặc biệt hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Câu bị động là một nền tảng kiến thức khá quan trọng khi tiếp xúc đến Tiếng Anh. Ngoài các dạng thông thường của câu bị động, trong quá trình làm bài tập chúng ta thường xuyên gặp một số cấu trúc nâng cao của điểm ngữ pháp này. Tập hợp các cấu trúc nâng cao đó chúng ta có thể gộp lại thành các mẫu câu bị động đặc biệt. Ở bài viết hôm nay, VerbaLearn sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu xa về kiến thức này.

Câu bị động với động từ có 2 tân ngữ

Đây là loại câu rất thường thấy các trường hợp ngay sau động từ là 2 tân ngữ liền kề.

E.g: Her mother gave her money.

Trong 1 câu thường sẽ chia thành 2 loại tân ngữ đó là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. Thứ nhất tân ngữ trực tiếp là một vật, sự việc mà chịu tác động trực tiếp hoặc có mối liên kết gần gũi nhất với động từ chính trong câu. Thứ hai, tân ngữ gián tiếp là chỉ một vật, người, sự việc mà chịu tác động không trực tiếp, có mối quan hệ với động từ chính tương đối nhẹ.

Ở trong ví dụ trên ta có thể thấy ngay sau động từ “gave” có liền kề 2 tân ngữ đó là “her” và “money”. Cách xác định cũng tương tự định nghĩa của chúng, “money” là tân ngữ trực tiếp cái mà có tác động lớn từ hành động của người mẹ, còn “her” là tân ngữ gián tiếp bị chi phối. Từ đó ta suy ra công thức cơ bản cho câu chủ động với động từ có 2 tân ngữ như sau:

Cấu trúc: S + V + Oi + Od

Ý nghĩa ký hiệu:

 • S(subject): chủ ngữ chính
 • V (verb): Động từ chính trong câu
 • Oi (indirect object): Là tân ngữ gián tiếp (có ảnh hưởng từ động từ chính thấp hơn)
 • Od (direct object): Là tân ngữ trực tiếp (có ảnh hưởng từ động từ chính cao hơn)

Cấu trúc câu bị động 2 tân ngữ đươc chia thành 2 trường hợp riêng biệt:

√ TH1: Câu bị động sử dụng tân ngữ gián tiếp làm chủ ngữ chính trong câu

Cấu trúc: S + be + Verb 3 + Od

√ TH2: Câu bị động sử dụng tân ngữ trực tiếp làm chủ ngữ chính trong câu

Cấu trúc: S + be + Verb 3 + giới từ + Oi

E.g: Her mother gave her money (câu chủ động)

Câu bị động TH1: She was given money by her mother.

Câu bị động TH2: Money was given to her by her mother.

E.g: John bought his wife a coat yesterday

Câu bị động TH1: John’s wife was bought a coat yesterday.

Câu bị đông TH2: A coat was bought for John’s wife yesterday.

Câu bị động với động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu dùng để chỉ các modal verb trong tiếng anh như là: may, can, could, might, should, would, should, need, must, ought to.

Cấu trúc thể chủ động với modal verb: S + Modal verb + Verb nguyên mẫu + O

Cấu trúc thể bị động với modal verb: S + modal verb + be + Verb3 + (+by + O)

E.g: He can sing ballad skillfully (câu chủ động)

Câu bị động: Ballad can be sung skillfully.

Câu bị động với “be going to”

Cấu trúc câu chủ động: S + be +going to + Verb + Object

Cấu trúc câu bị động: S + be + going to + be + Verb3 + (by + Object)

E.g: Jenny is going to travel in Canada. (câu chủ động)

Câu bị động: Canada is going to be traveled by Jenny.

Câu bị động với câu dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Một số câu nói dạng ra lệnh, yêu cầu

Close your book! (Đóng sách của bạn lại)

Keep silent! (Hãy giữ im lặng)

Từ đó suy ra cấu trúc câu nói dạng đưa ra yêu cầu ở thể chủ động như sau:

Cấu trúc: Verb + Object

Dạng bị động: S + should/ must + be + Verb 3

E.g: Turn off the air conditioner! (Hãy tắt máy lạnh đi!)

Câu bị động: The air conditioner should be turned off!.(Máy lạnh nên được tắt đi)

Cấu trúc câu bị động với chủ ngữ giả “it”

Cấu trúc câu dạng chủ động: S + be + Adj + (for sb) + to do sth

Cấu trúc câu dạng bị động: It + be + Adj + for sth to be done

E.g: It is easy to survey the project (câu chủ động)

Câu bị động: It is easy for the project to be surveyed.

Cấu trúc câu bị động với các động từ “make”, “let”, “have”, “get”

Cấu trúc đi với make

Cấu trúc: Make sb do sth (câu chủ động)

→ Make sth done (by sb) (câu bị động): bắt ai đó làm gì

E.g: My girlfriend made me grow flowers. (câu chủ động)

She made flowers grown by my girlfriend. (câu bị động)

Cấu trúc đi với let

Cấu trúc: Let sb do sth (câu chủ động)

→ Let sth done (by sb) (câu bị động): cho phép, mời, để ai đó làm điều gì.

E.g: My neighbor let me drive his car last week (câu chủ động)

My neighbor let his car driven by me yesterday. (câu bị động)

Cấu trúc đi với Have To

Cấu trúc: Have to do sth (câu chủ động)

→ Sth have to be done (câu bị động): phải làm gì

E.g: I have to prepare breakfast every day. (câu chủ động)

Breakfast have to be prepared by me every day. (câu bị động)

Cấu trúc với Have

Cấu trúc: Have sb to do st (câu chủ động)

→ Have sth done (by sb) (câu bị động): nhờ vả ai đó làm thứ gì

E.g: I have my boyfriend clean the house every week. (câu chủ động)

I have the house cleaned by my boyfriend every week. (câu bị động)

Cấu trúc với Get

Cấu trúc: Get sb to do sth (câu chủ động)

→ Get sth done (by sb) (câu bị động): Nhờ vả ai đó làm thứ gì.

E.g: Lisa got her brother sweep the floor. (câu chủ động)

Lisa got the floor swept by her brother. (câu bị động)

Cấu trúc câu bị động kép

Trường hợp động từ chính (Verb 1) trong câu chủ động được chia ở các thì hiện tại như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành.

Cấu trúc chủ động: S + Verb 1 + that + S2 + Verb2 + ….

Cấu trúc bị động:

TH1: It is + Verb1-pII + that + S2 + Verb2 + …

TH2: S2 + is/am/are + Verb1-pII + to + Verb2 (nguyên thể) +…

(chỉ dùng khi V2 ở thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn)

TH3: S2 + is/am/are + Verb1-ppII + to have + Verb2-pII + …

(chỉ dùng khi V2 ở thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

E.g: People think that their boss is very rich

TH1: It is thought that their boss is very rich.

TH2: Their boss is thought to be very rich.

E.g: People think that he worked very hard last year.

It is thought that he worked very hard last year.

He is thought to have worked very hard last year.

Trường hợp động từ chính (Verb1) chia ở các thì quá khứ như quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành.

Cấu trúc câu chủ động: S + Verb1 + that + S2 + Verb + …

Cấu trúc câu bị động:

TH1: It was + Verb1-pII + that + S2 + Verb + …

TH2: S2 + was/were + Verb1-pII + to + Verb2(nguyên thể) + …

(chỉ dùng khi V2 được chia ở dạng thì quá khứ đơn)

TH3: S2 + was/were + Verb1-pII + to + have + Verb2-pII + …

E.g: People said that he was very polite.

TH1: It was said that he was very polite.

TH2: He was said to be very plite.

E.g: People said that he had been very polite.

TH1: It was said that he had been very polite.

TH3: He was said to have been very polite.

Bài tập dạng câu bị động đặc biệt

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động

1. Everyone told us that you were the winner of the City Olympic Prize in the competition last year.

2. Staff reported that the orders were canceled by negative comments.

3. Someone inform me that our manager is going to move to New York.

4. The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 hours because of mechanical problems.

5. My father discovered that this plant was grown in India

6. The director promise that the audition will start on time.

7. John recommends that everyone should travel in France this season.

8. I believed my brother would pass this college entrance exam.

9. People have persuaded me that they will join with me to the party.

10. The class president notifies all the members that they will have to study harder next term

11. They have decided that the company will travel to Singapore together next month

12. Fans think that Jack is the best member of the team.

13. I find that this position is not suitable for someone like him.

14. Staff explained that the coupon expired

15. Rose told me that her class had won the dance competition last year.

16. I had my sister make a birthday cake for the party.

17. Tim will have him bring meeting materials tomorrow.

18. People have her buy lunch food

19. Mary gets her mother to cut her hair.

20. Tom will have the tailor sew his jacket.

21. Irene will get the engineer to design an apartment.

22. My mother had me buy some eggs.

23. My teacher often gets the technician to repair the projector

24. She had me bring her luggage to the hotel room.

25. Are you going to have your mom cook the party?

26. Jane must have her neighbor carry her luggage.

27. He will have a tutor teach this lesson.

28. Our family had a foreigner take this photo on our trip last year.

29. Kate had me send a message to her boss.

30. My mother had a doctor examine her teeth.

31. People believe that she is the luckiest person in the company

32. People saw her steal the phone.

Đáp án

1. We were told that you were the winner of the City Olympic prize in the competition last year.

2. It was reported that the orders were canceled by negative comments.

3. I am informed that our manager is going to move to New York

4. It was announced that the workshop was delayed about 2 hours because of mechanical problems.

5. It was discovered that this plant was grown in India.

6. It is promised that the audition will start on time.

7. It is recommended that everyone should travel in France this season.

8. It was believed that my brother would pass this college entrance exam.

9. I have been persuaded that they will join with me to the party.

10. All the members are notified that they will have to study harder next term.

11. It has been decided that the company will travel to Singapore together next month.

12. It is thought that Jack is the best member of the team.

13. It is found that this position is not suitable for someone like him.

14. It was explained that the coupon expired.

15. I was told that Rose’s class had won the dance competition last year.

16. I had a birthday cake made for the party.

17. Tim will have materials brought tomorrow.

18. People have lunch food bought.

19. Mary gets her hair cut.

20. Tom will have his jacket sewed.

21. Irene will get an apartment designed.

22. My mother had some eggs bought.

23. My teacher often gets the projector repaired.

24. She had her luggage brought to the hotel room.

25. Are you going to have the party cooked?

26. Jane must have her luggage carried.

27. He will have this lesson taught.

28. Our family had this photo taken on our trip last year.

29. Kate had a message sent to her boss.

30. My mother had her teeth examined.

31. It is believed that she is the luckiest person in the company.

32. She was seen to steal the phone

Qua bài viết này, Verbalearn vừa trình bày đến bạn đọc một số điểm ngữ pháp liên quan tới các câu bị động đặc biệt. Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì về bài viết, xin vui lòng để lại bình luận phía bên dưới.

Top 21 các dạng bị động đặc biệt tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động

 • Tác giả: oxford.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.83 (604 vote)
 • Tóm tắt: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: 1/ It’s your duty to+Vinf. –>bị động: You’re supposed to+Vinf VD …

Các bị động dạng đặc biệt – Học Tiếng Anh Giao Tiếp

 • Tác giả: bainoitienganh.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 4.62 (295 vote)
 • Tóm tắt: Passive with GET: Bị động với GET:
  Passive with TO HAVE Bị động với TO HAVE:
  Verbs with 2 Objects Các động từ với 2 túc từ:

Cấu Trúc Bị Động Của Các Thì & Bài Tập Vận Dụng dễ Gặp Nhất

Cấu Trúc Bị Động Của Các Thì & Bài Tập Vận Dụng dễ Gặp Nhất
 • Tác giả: ise.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2022
 • Đánh giá: 4.2 (391 vote)
 • Tóm tắt: Cấu trúc bị động của các thì – Passive Voice là một cấu trúc khá quan … Ngoài những dạng ở trên, thể bị động còn có các cấu trúc đặc biệt rất dễ nhầm lẫn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc bị động của các thì – Passive Voice là một cấu trúc khá quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh nhưng vẫn còn nhiều người chưa thật sự nắm vững. Vậy câu bị động là gì? Đây là dạng câu mà chủ ngữ là người hoặc vật chịu tác …

Câu bị động (Passive Voice): Công thức, biến thể và cách dùng chuẩn xác nhất [Có bài tập]

Câu bị động (Passive Voice): Công thức, biến thể và cách dùng chuẩn xác nhất [Có bài tập]
 • Tác giả: talkfirst.vn
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 4.05 (344 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích: Động từ ‘love’ được chia ở dạng V-ed: ‘loved’. … Đổi động từ thành dạng V3/ed. … Các trường hợp câu bị động đặc biệt.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn không ít người học tiếng Anh đã từng nghe câu này từ giáo viên tiếng Anh hoặc giáo viên ngôn ngữ của mình. Thật vậy, nếu như trong tiếng Việt, người ta thường có xu hướng sử dụng câu chủ động, để danh từ chỉ người/ con vật/… thực hiện hành …

CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 01/05/2023
 • Đánh giá: 3.88 (510 vote)
 • Tóm tắt: CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG 1/ Dạng nhờ bảo: ( Causative form) “ Have / Get/ make” Active: S + have + O (người). O người ) Ex: – He makes this boy …

THỂ BỊ ĐỘNG – PASSIVE VOICE (P2) – Delfin English

 • Tác giả: delfin.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 3.65 (254 vote)
 • Tóm tắt: Passive Voice 2 – Dạng bị động đặc biệt. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục “Tiêu điểm ngữ pháp” của Delfin English! Trong chuyên mục hôm nay chúng ta sẽ …

Công thức và cấu trúc câu bị động trong tiếng anh – English4u

 • Tác giả: english4u.com.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.53 (279 vote)
 • Tóm tắt: (Mary được ai đưa đến trường?) 4. Các dạng đặc biệt của câu bị động. 4.1. Bị động với những …

Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt trong tiếng anh

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 3.2 (549 vote)
 • Tóm tắt: I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG Ex: Active: Susan wrote a letter. Passive:A letter was written by Susan. Active: He has bought some books.

Reading / Unit 7: Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt trong tiếng anh

 • Tác giả: toeicpacific.com
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 3.12 (413 vote)
 • Tóm tắt: Reading / Unit 7: Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt trong tiếng anh · Ex: We get him to look after our house when we are on business. · S1 + V1 …

Cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh: công thức, cách dùng, ví dụ và bài tập chi tiết

Cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh: công thức, cách dùng, ví dụ và bài tập chi tiết
 • Tác giả: tienganhfree.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 2.97 (75 vote)
 • Tóm tắt: Đặc biệt, cấu trúc ngữ pháp rất khó học, khó nhớ và câu bị động là … động sang bị động trong thì tiếng Anh; 4 Các dạng trong câu bị động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh là hai phần bắt buộc phải học khi muốn giỏi ngoại ngữ. Đặc biệt, cấu trúc ngữ pháp rất khó học, khó nhớ và câu bị động là một trong trong những cấu trúc khó nhất trong phần học này. Hôm này để giúp bạn có thể …

Câu bị động (Passive Voice) là gì? Cách dùng câu bị động trong tiếng Anh

 • Tác giả: acet.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 2.71 (56 vote)
 • Tóm tắt: 3.6 g) Nội động từ (Intransitive verb) – động từ không cần tân ngữ đi kèm) không được dùng ở dạng bị động. 4 4. Các dạng đặc biệt của câu bị …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong tiếng Anh, ngoài câu bị động (Passive) còn có câu chủ động (Active Voice). Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bối rối, khó phân biệt giữa câu bị động và câu chủ động. Nhưng bạn cần phải nắm chắc những kiến thức cơ bản mới có thể bắt đầu học cao hơn như …

Câu bị động trong tiếng Anh: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và bài tập

Câu bị động trong tiếng Anh: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và bài tập
 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 2.7 (53 vote)
 • Tóm tắt: Các bước chuyển câu chủ động sang bị động trong thì tiếng Anh; 4. Một số dạng trong câu bị động tiếng Anh; 5. Một số cấu trúc câu bị động dạng đặc biệt …

CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.55 (159 vote)
 • Tóm tắt: Lúc này, đối tượng thực hiện hành động sẽ không còn quan trọng nữa, do đó trong một số trường hợp có thể bị lược bỏ. Đặc biệt khi bạn viết lại câu ở dạng bị …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: People believe that the government should do something to help the poor.(Dịch: Mọi người tin rằng chính phủ cần phải làm gì đó để giúp đỡ người nghèo.)➤ It is believed that the government should do something to help the poor.(Dịch: Người ta …

Một số dạng đặc biệt của câu bị động Các trường hợp đặc biệt của câu bị động

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2022
 • Đánh giá: 2.5 (90 vote)
 • Tóm tắt: EX: Our teacher wants us to prepare our lessons carefully./ Our teacher wants our lessons to be prepared carefully. STRUCTURE 2. Somebody + agree/ arrange/ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu bị động là một dạng bài tập trọng tâm trong các bài kiểm tra cũng như các kì thi của học sinh trong môn tiếng Anh. Hiểu rõ được điều đó, sau đây Download.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Một số dạng đặc biệt của câu bị động để các bạn cùng …

Trung tâm anh ngữ Ms Phương

 • Tác giả: msphuongenglish.com
 • Ngày đăng: 11/17/2022
 • Đánh giá: 2.38 (155 vote)
 • Tóm tắt: Các động từ đặc biệt:
  Hiện tại hoàn thành:
  Quá khứ hoàn thành:
  TÊN THÌ:

Các trường hợp đặc biệt của câu bị động Passive voice

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 2.39 (123 vote)
 • Tóm tắt: -> I was given a book (by him). Lưu ý: Tân ngữ trực tiếp đang ở dạng đại từ tân ngữ (Object pronoun) khi chuyển lên thành chủ ngữ của câu bị động phải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Nếu V2 chia ở thời hiện tại:S2 + is/am/are + V1-pII + to + V2(nguyên thể) + O Ví dụ: She is thought to work very hard. – Nếu V2 Chia ở quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành: S2 + is/am/are + V1-pII + to have + V2-PII + O Ví dụ: She is thought to …

Câu bị động (Passive Voice) – Tổng hợp cách dùng, cấu trúc, các dạng đặc biệt và bài tập có đáp án

Câu bị động (Passive Voice) - Tổng hợp cách dùng, cấu trúc, các dạng đặc biệt và bài tập có đáp án
 • Tác giả: heenglish.com
 • Ngày đăng: 12/19/2022
 • Đánh giá: 2.18 (199 vote)
 • Tóm tắt: Câu bị động (Passive Voice) là một ngữ pháp cơ bản và phổ biến trong tiếng … Câu bị động (Passive Voice) – Tổng hợp cách dùng, cấu trúc, các dạng đặc biệt …

Câu bị động (Passive Voice): Công thức – biến thể – cách dùng và bài tập (Có đáp án)

Câu bị động (Passive Voice): Công thức - biến thể - cách dùng và bài tập (Có đáp án)
 • Tác giả: anhngumshoa.com
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 2.06 (63 vote)
 • Tóm tắt: Các dạng trong câu bị động … Nhớ lâu – nhớ nhanh cấu trúc câu Bị động đặc biệt … Dạng thì. Thể chủ động. Thể bị động. Dạng nguyên mẫu. Buy ( Mua).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn không ít bạn trong quá trình học tiếng Anh cũng đã từng nghe câu này từ thầy cô giáo dạy tiếng Anh của mình. Nếu như ở trong tiếng Việt thì người ta thường sử dụng câu chủ động, cụ thể: để danh từ chỉ người hoặc con vật,… thực hiện hành …

Câu Bị Động (Passive Voice) trong tiếng Anh

 • Tác giả: tienganhmoingay.com
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 1.96 (99 vote)
 • Tóm tắt: Sau đó ghép to be (đã chia động từ) và V3 lại với nhau, chúng ta có thể bị động. Cách chuyển đổi này áp dụng cho tất cả các dạng và các thì động từ, vì vậy bạn …

PASSIVE VOICE (Câu bị động) – Cấu trúc theo các thì, bài tập chi tiết

 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 1.79 (168 vote)
 • Tóm tắt: Câu bị động – PASSIVE VOICE là một phần kiến thức ngữ pháp quan trọng mà các bạn … Cùng xem thêm các dạng câu đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh nữa nhé:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush) …………………… to form a powder. This powder (5- then/ mix) …………………… before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind) ……………………, and cement …

Những điều cần biết về câu bị động

 • Tác giả: anhnguathena.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 1.77 (148 vote)
 • Tóm tắt: Không chỉ là ngữ pháp chắc chắn có mặt trong TOEIC, câu bị động còn là ngữ … Athena sẽ giúp bạn tổng hợp các dạng bị động của từng thì trong tiếng Anh nhé.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có rất nhiều bạn đã hỏi rằng: ” Tiếng Việt có câu bị động không?”. Câu trả lời là có nhé. Ví dụ: Bạn Lan trồng rất nhiều cây xanh. Nhưng khi muốn bỏ qua tác nhân tạo nên sự việc, chúng ta sẽ nói: Cây xanh được trồng rất nhiều. Nếu muốn dễ dàng …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You